Natuurbericht

Video: extreem voorbeeld van plastic in vogelmaag

De meeste magen van noordse stormvogels uit het Noordzeegebied bevatten wel iets van plastic. Maar vaak zijn dat kleinere, niet direct opvallende stukjes tussen de overige maaginhoud. Bij het onderzoeken van magen van stormvogels van de Schotse Shetlandeilanden was er een maag waarin het plastic onmiddellijk opviel. Studente Anastasia O'Donoghue maakte een filmpje met haar mobiele telefoon.

Gaat Perophora japonica de Oosterschelde koloniseren?

Vele exotische zeedieren woekeren massaal in de Delta. Daartussen heeft de samengestelde zakpijp Perophora japonica sinds 2004 slechts een bescheiden plaats ingenomen. Hij werd tot nu toe uitsluitend op Neeltje Jans en in de veerhaven van Anna Jacobapolder aangetroffen. Nu is hij ook bij Zierikzee aangetroffen. Is dit het begin van een verdere en definitieve verspreiding over de Zeeuwse Delta?

Amsterdammers doen duizend metingen waterkwaliteit en zijn verrast

Voor het eerst hebben burgerwetenschappers deze zomer de waterkwaliteit in Amsterdam gemeten. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om zo’n fijnmazig en gedetailleerd beeld te krijgen van de waterkwaliteit in Amsterdam. De Gaasperplas is als beste beoordeeld: het water ziet er schoon uit, ruikt lekker, er zijn veel planten en dieren gevonden en weinig E.coli-bacteriën.

Een derde minder eikenprocessievlinders gevangen dan in 2016

De afgelopen weken zijn in 1795 vallen 41.723 eikenprocessievlinders gevangen. Het gemiddelde aantal vlinders per val ligt daarmee 33 procent lager dan in het recordjaar 2016. Van de vijf provincies met voldoende vallen daalde het aantal vlinders in Drenthe, Gelderland en Friesland, maar steeg het aantal in Groningen en Noord-Holland. Er zijn grote regionale en lokale verschillen.

Nog overal heidelibellen

Op droge en zonnige momenten kun je op veel plekken nog heidelibellen te zien krijgen. De naam heidelibel is misleidend, want ze vliegen overal en zeker niet alleen in heidegebieden. Ze zijn in het hele land te vinden, ook bijvoorbeeld in tuinen. Met name de bruinrode heidelibel kunnen we nu en de komende weken nog regelmatig zien.

Water in de Leefomgeving

Heb je het over Nederland, dan heb je het over water. In de wereld wordt Nederland geroemd om zijn bescherming tegen de zee via de Deltawerken en komen hordes toeristen naar onze molens kijken die van oudsher polders leegpompen. Maar water speelt ook een grote rol bij onze gezondheid en daarom schenken wij veel aandacht aan dit thema in de Atlas Leefomgeving.

Hoe verbeteren we de leefomgeving voor kleine marters?

De algemene indruk is dat het niet goed gaat met de wezel, hermelijn en bunzing. Hoogstwaarschijnlijk komt dit hoofdzakelijk doordat hun leefomgeving achteruit gaat. Hoe is dit te verbeteren? De Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdierverenging publiceerde er een artikel over in het najaarsnummer van Zoogdier.

Paddenstoelenvergiftigingen, gebeurt dat vaak?

Elk jaar zijn er minder dan tweehonderd meldingen van paddenstoelenvergiftigingen. Ter vergelijking, van giftige planten zijn dat er 1500. Toch zijn het over het algemeen de paddenstoelen die de media halen. Zo’n twee derde van de meldingen gaat over kleine kinderen die de paddenstoel in hun mond stoppen. Ook zien allochtonen wel giftige paddenstoelen aan voor eetbare uit hun land van herkomst.

Bd sluipmoordenaar van de geelbuikvuurpad

De geelbuikvuurpad is een soort die het in Nederland niet gemakkelijk heeft. Lang leek de bedreiging van de chytrideschimmel Batrachochytrium dendrobatidis [Bd] aan hem voorbij te gaan. Maar deze schimmel vormt wel degelijk een bedreiging voor de geelbuikvuurpad in Nederland.

Ambrosia wordt steeds meer bestreden

Sommige invasieve exotische planten veroorzaken schade in het waterbeheer of natuurbeheer. Daarom worden ze vaak bestreden. Alsemambrosia kreeg die aandacht tot voor kort niet. Dat lijkt te veranderen nu blijkt dat de soort geregeld permanente voet aan de grond krijgt in stedelijke omgeving en voor recreatie geliefde natuurterreinen.

Wordt het een ouderwetse vlinderherfst?

Eind september was altijd een soort afsluiting van het vlinderseizoen, daarna waren niet veel vlinders meer te zien. Niet voor niets lopen de tellingen van het Landelijk Meetnet Vlinders tot laatste week van die maand. De laatste jaren zijn we echter nogal verwend met vlinderrijke nazomers, soms tot ver in november toe. Dit jaar lijkt wat dat aangaat weer ouderwets te worden.

Spreeuw, Vink en Graspieper talrijkste soorten tijdens EuroBirdwatch 2017 in Nederland

Tijdens de landelijke vogeltrekteldag afgelopen zaterdag 30 september, de EuroBirdwatch, is de Spreeuw het meest geteld, gevolgd door Vink en Graspieper. Duizenden vogelaars over het hele land telden op meer dan 115 verschillende locaties alle trekvogels die langs vlogen: in totaal 244.193 vogels, verdeeld over 199 soorten.

Van 4 tot en met 8 oktober: de Bodemdierendagen

Het is bijna tijd voor de Bodemdierendagen. Van 4 tot en met 8 oktober gaan overal in Nederland mensen hun achtertuin in of balkon op om te kijken wat daar leeft. Zo komen we samen te weten hoe het met die onmisbare, maar vaak vergeten (bodem)dieren gaat in onze dorpen en steden. Met dit jaar extra aandacht voor het weer. Help ook mee!

Nest Aziatische hoornaar in Dreischor opgespoord

Op 30 september is in Dreischor (Zeeland) het nest van de Aziatische hoornaar gevonden door de inzet van een team van deskundigen. Twee weken eerder werd deze exotische wesp hier voor het eerst voor ons land vastgesteld. De Aziatische hoornaar staat op de Unielijst van ongewenste exoten. Het nest is inmiddels in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en provincie Zeeland geruimd.

Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving

De gronden die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen bezitten kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het vergroten van biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Dit is te realiseren via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.

Zeldzame plant riviertandzaad had een topjaar

Riviertandzaad is een zeldzame plant die vooral langs de rivieren groeit. 28 jaar geleden werd hij voor het eerst in Nederland ontdekt en sindsdien wordt hij steeds meer gezien. Dankzij lage waterstanden in de uiterwaarden van Waal en Rijn had deze pionier van modderige, kale bodems dit jaar een topjaar.

Herken es en essentaksterfte (film); geeft u ook de mate van aantasting door?

Het herkennen van de es en de essentaksterfte is vanaf nu nog makkelijker dankzij dit korte filmpje waarin de kenmerken helder uitgelegd worden. Draag ook bij aan het onderzoek naar het behoud van de es voor het Nederlandse landschap. Geef de mate van aantasting door via Essentaksterfte.nu.

Meer kleur in verkiezingsprogramma’s: iedere kern haar eigen idylle!

De afgelopen jaren zijn er verspreid over Nederland al vele tientallen idylles gemaakt: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. De droom van De Vlinderstichting is dat iedere kern, iedere stad en ieder dorp haar eigen idylle krijgt. Nu kan dat mooi worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s waar de plaatselijke partijafdelingen volop mee bezig zijn.

Gedragscode natuurinclusief renoveren: levensgevaarlijk voor vleermuizen

Het ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ van staatssecretaris Van Dam maakt zijn goede bedoelingen niet waar. In de huidige vorm lopen beschermde vleermuizen onaanvaardbare risico’s. Dat kan en moet beter volgens de Zoogdiervereniging.

Veel galgordijnzwammen

Sinds de hevige regenval van een paar weken geleden worden er opvallend veel galgordijnzwammen waargenomen. Je kunt galgordijnzwammen, mede door hun zeer bittere smaak, gemakkelijk van andere gordijnzwammen onderscheiden. Het is echter niet aan te raden om een vondst van een galgordijnzwam te controleren door een stukje te proeven. Veel te bitter!

Pagina's