Natuurbericht

Bostulpen aan Zee

Een enthousiast groepje floristen spande zich de afgelopen jaren in om het vóórkomen van de Bostulp in Zeeland in beeld te brengen. Deze stinsenplant blijkt hier talrijker dan gedacht en de verspreiding blijkt bovendien goed in een historische context te plaatsen. En passant zijn daarbij enkele verrassende ontdekkingen gedaan.

Opnieuw te weinig jonge grutto’s in 2017

In 2017 zijn er circa 12.000 grutto’s uitgevlogen, het beste resultaat van de afgelopen jaren. Mooi nieuws, maar helaas geen reden voor een feestje. De populatie grutto’s blijft krimpen. Voor een stabiele gruttopopulatie in Nederland waren namelijk in 2017 circa 18.000 uitgevlogen jongen nodig. De grutto, onze Nationale Vogel, blijft in Nederland met gemiddeld 3,5 procent per jaar achteruit gaan.

Oogst van takken en boomtoppen kan tot verarming van droge zandgronden leiden

Er is de afgelopen jaren een markt ontstaan voor toepassing van laagwaardig hout als brandstof en binnenkort mogelijk voor bioraffinage. Diverse bosbeheerders spelen hier op in door naast stamhout ook tak- en tophout te verkopen. Nieuwe berekeningen laten zien dat de extra oogst kan leiden tot een verdubbeling van de afvoer van belangrijke nutriënten waardoor deze gronden kunnen verarmen.

Alles wat u altijd wilde weten over de adder

Zaterdag 9 december organiseert de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN), in samenwerking met de Stichting RAVON, het International Adder Symposium. Op het symposium presenteren Europese adderspecialisten de resultaten van hun onderzoeken.

Ruimte voor Levende Rivieren

Sinds kort is de website LevendeRivieren.nl online. Op deze website presenteren zes organisaties die actief zijn in het rivierengebied de visie Ruimte voor Levende Rivieren.

Methaanbubbels zijn gevolg én oorzaak van temperatuurstijging

Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur worden er over de hele wereld steeds meer methaanbubbels gevormd. En het vrijkomen van methaan, een sterk broeikasgas, zorgt weer voor een verdere verhoging van de temperatuur: een vicieuze cirkel. Terugdringen van broeikasgas is dé manier om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt.

Regenwormen komen tot voortplanting op nagemaakte Marsbodem

Twee jonge wormen zijn de eerste borelingen in Marsbodemexperimenten aan Wageningen University & Research. Onderzoeker Wieger Wamelink trof ze aan in de grondsoort afkomstig van NASA. Deze bodem is ongeveer gelijk aan de bodem op de planeet Mars. De experimenten zijn cruciaal om te onderzoeken of mensen zich in leven kunnen houden op de rode planeet door hun voedsel te verbouwen op Marsgrond.

Samenwerking helpt vleermuizen

Het landschap tussen Noord- en Zuid-Limburg verbindt de voor vleermuizen belangrijke gebieden in noordwest en midden Nederland met de Zuid-Limburgse groeven. Met name het landschap van de waterwegen is hierin essentieel. Onderzoek van de Zoogdiervereniging laat zien dat samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen cruciaal is in het beheer van dit migratielandschap.

Impuls voor ecologisch bermbeheer in Drenthe

Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling van burgers en overheden. Dat bleek uit het op 17 november gehouden symposium 'Drents bermbeheer', georganiseerd door De Vlinderstichting, FLORON en de provincie Drenthe. Het is nu hoog tijd om de vertaalslag naar de beheerpraktijk te maken. Hoe kan dat aangepakt worden?

Kwakbollen in het kanaal

Tijdens visonderzoeken en zaklampexcursies zijn dit jaar in het Omval-Kolhorn kanaal in Noord-Holland op een groot aantal locaties rivierdonderpadden gevangen. Het stoer uitziende visje van amper 10 centimeter groot komt er nog algemeen voor. Dit is best bijzonder aangezien exotische grondels het leefgebied in grote delen van Nederland in rap tempo overnemen. Ook hier liggen ze op de loer.

Texel: een paradijs voor graslandpaddenstoelen

Texel heeft een reputatie wat betreft het voorkomen van bijzondere graslandpaddenstoelen. Er is nog relatief veel grasland dat voor deze paddenstoelen geschikt is. Ondanks regen en wind was afgelopen weekend perfect om wasplaten te zoeken op Texel. Mycologen vonden Gewone weidewasplaten, Gele wasplaten en Oranje wasplaten. En ruim vijftig Granaatbloemwasplaten: twintig meer dan twee jaar geleden.

Ecologisch bermbeheer voor iedereen

Afgelopen vrijdag kwamen op het Drents provinciehuis in Assen ambtenaren, terreinbeheerders, boeren en natuurbeschermers samen voor de manifestatie 'Heel Drenthe Zoemt' en het gelijknamige symposium. ‘s Ochtends werden alle aanwezigen bijgepraat over de huidige stand van het Drentse boerenland en ’s middags werden de handen ineengeslagen voor een grotere biodiversiteit in het buitengebied.

Belang biologische klok zie je pas echt in het wild

De impact van de biologische klok op de natuur en ons leven is enorm. Jetleg, paring, vogeltrek: heel veel is verbonden met de klok die in ons lichaam en dat van andere organismen de tijd bijhoudt. Het nieuwe nummer van het oudste wetenschappelijke tijdschrift ter wereld, Philosophical Transactions of the Royal Society B, is er geheel aan gewijd. Met de nadruk op onderzoek uit Nederland.

Europees landbouwbeleid faalt en is niet doelmatig

De Europese Unie neemt zo nu en dan haar eigen beleid onder de loep. Maar voor het Europese landbouwbeleid, waar maar liefst 40% van het budget naartoe gaat, doet de EU dit niet. Onbegrijpelijk, want juist daar is dat hoognodig. Het Europese landbouwbeleid werkt niet, slokt te veel geld op en faalt opzichtig op het gebied van duurzaamheid. De vogels op het platteland verdwijnen dan ook rap.

Lichtvervuiling heeft grote invloed op nachtdieren

Net als alle dichtbevolkte gebieden in de wereld wordt Nederland ’s nachts steeds meer verlicht. Het wordt steeds duidelijker dat dit effecten heeft op nachtdieren. Kunstlicht kan bijvoorbeeld de biologische klok verstoren en de oriëntatie beïnvloeden. Tijdens het Openbare Verlichting Congres ‘Ruimte en Licht’ werden resultaten gepresenteerd van het grootschalige onderzoek ‘Licht op Natuur’.

Het groeiseizoen 2017 van een Bennekomse berk met de GrowApp in beeld

Met de GrowApp is het seizoensverloop van een berk in Bennekom in beeld gebracht door er een time-lapse video van te maken. Uit de individuele foto’s is het verloop van de Groenindex bepaald. Een mooi nieuw onderzoeksinstrument voor De Natuurkalender.

Kleverige poelslakken: alleen nog verkleefd met natuurgebieden

De Nederlandse populatie van de Kleverige poelslak was begin vorige eeuw één van de rijkste in Europa. Deze broze zeldzaamheid blijkt zich nu vrijwel alleen nog in natuurgebieden die in laagveengebied liggen te kunnen handhaven. Daarbuiten is hij in 80% van het oorspronkelijke leefgebied verdwenen, onder andere doordat water is verontreinigd met chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Pagina's