Natuurbericht

Wederom een wolf in Nederland

Vanmorgen is een wolf gezien in Twente. De wolf kon vanuit een voertuig op korte afstand gefotografeerd worden. Experts van Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut bevestigen dat het om een wolf gaat. Om de wolf rust te geven wordt de exacte locatie niet vrijgegeven.

Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland

Voor het CHIRP-project worden op Vlieland scholeksters uitgerust met GPS zenders. Dat levert veel waardevolle gegevens op. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als ze tijdens hun overwintering niet op de gebruikelijke plaatsen kunnen foerageren door extreem hoog water.

Oorzaak achteruitgang koekoek complexe puzzel

2017 was het jaar van de koekoek. In het hele land werden koekoek-excursies georganiseerd, tienduizenden mensen volgden de Beleef De Lente-webcam met een koekoeksjong en Sovon en Vogelbescherming gingen op zoek naar een verklaring voor de achteruitgang van de koekoek in ons land. Maar ook nu bleef de koekoek zich in nevelen hullen. Een smoking gun werd niet gevonden, er zijn er meerdere.

Nieuw heideveld bij Roosendaal

Op landgoed Visdonk bij Roosendaal wordt een voormalig stuk landbouwgrond omgevormd tot heideveld. Natuurmonumenten start half februari met de inrichting van het nieuwe heideveld. Dat vormt straks de verbindende schakel tussen een aantal bestaande heideveldjes in de omgeving van het Rozenven.

Aan de slag voor heideblauwtje, veenhommel en moerasschallebijter

Klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het natuurbeheer. Vooral de omgang met droogte en extreme neerslag vragen om aandacht. Voor de dieren op de heide vereist dat maatwerk om te voorkomen dat populaties verdwijnen. Een net verschenen brochure helpt vrijwilligers en beheerders op weg.

Leermossen vestigen zich in wilgenvloedbossen

Bij een onderzoek in 2017 naar schorsbewonende slakken in de Biesbosch werden onverwacht twee zeldzame leermossen op wilgen gevonden. Leermossen zijn korstmossen met blauwalgen, die in Nederland op bomen uitermate schaars zijn. De vestiging op wilgen hangt wellicht samen met het warmer worden van het klimaat.

Sluipwespen aan het werk bij dennenprocessierupsen

Naast sluipvliegen kennen processierupsen meerdere natuurlijke vijanden zoals zweefvlieglarven, roofwantsen en kevers. Ook sluipwespen hebben het op processierupsen voorzien. In een filmpje is mooi in beeld gebracht hoe sluipwespen te werk gaan bij dennenprocessierupsen. De sluipwespen zelf blijken echter ook weer prooi te zijn voor andere sluipvliegen en Franse veldwespen.

Meervleermuizen waaien liever niet weg op de Nieuwkoopse Plassen

Het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck is een belangrijk leefgebied voor diverse soorten die gebonden zijn aan laagveen, zoals de meervleermuis. De Zoogdiervereniging monitorde samen met vrijwilligers, in opdracht van Provincie Zuid-Holland, het gebied op zijn functie als foerageergebied voor meervleermuizen. Naast meervleermuizen werden er ook veel andere soorten waargenomen.

Houden vlinders van mest?

Bemesting is niet goed voor vlinders. Door het bemesten van graslanden verdwijnen de bloemen en veranderen ze in saaie groene vlaktes. Ook in natuurgebieden zien we een afname van vlinders onder invloed van verrijking, met name door stikstof. Toch blijkt uit een Duitse studie dat kleine vossen en dagpauwogen het beter doen op bemeste dan op onbemeste waardplanten. Hoe zit dat in Nederland?

Prachtige vondst mooie Blauwe korstzwammen bij Bunnik

Vorige week werden bij Bunnik Blauwe korstzwammen aangetroffen. De intens kobaltblauwe kleur van deze paddenstoel is uniek in zijn soort. Ondanks deze opvallende kleur is een vondst van de Blauwe korstzwam een bijzonderheid: landelijk gezien is het een zeldzame soort.

Meldpunt eendjes voeren: waterkwaliteit in het gedrang

Eendjes voeren lijkt misschien onschuldig. Maar algen smullen mee, en wat voor effect heeft dat op de kwaliteit van onze stadswateren? "Om daar iets zinnigs over te zeggen, moet je eerst weten wat er allemaal in het water terechtkomt", zegt onderzoeker Sven Teurlincx van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Wie helpt mee om dat in kaart te brengen?

Grote zilverreiger is goud waard

Van Groningen tot Zeeland zijn ‘s winters duizenden grote zilverreigers te zien. Magnifiek. Anders was dat twintig jaar terug, toen deze soort een nieuwkomer was en op de Rode Lijst stond. Nóg anders was het in de negentiende eeuw, toen ze werden afgeslacht om hoeden van te maken en lokaal bijna uitstierven. Bijna…

Groot materieel voor kleine bijtjes

De winter is het seizoen om beheermaatregelen uit te voeren, zo ook voor graafbijen en -wespen. Landschap Overijssel realiseert momenteel met grote graafmachines een aantal steilranden op de Lemelerberg om zo meer nestgelegenheid te creëren, en dat is hoog nodig want de heidebijen hebben het zwaar.

De bladmineerders van rode en gele kornoelje zijn verschillende soorten

De kleine kornoeljegaatjesmaker is een mineerder die bekend is van zowel de inheemse rode kornoelje als aangeplante gele kornoelje. Volgens recent onderzoek, gepubliceerd in Nota Lepidopterologica, blijkt deze uit twee verschillende soorten te bestaan, beide gespecialiseerd op één kornoeljesoort. Het motje van gele kornoelje is bovendien een recente invasieve soort.

Kraansvlakstudie baant weg voor nieuwe wisentgebieden

Sinds de komst van wisenten in 2007 naar het Kraansvlak wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd in het project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Dit onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over de ecologie van de wisent. Resultaten zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Restoration Ecology.

Vorstperiode vertraagt in bloei komen elzenbomen

Na de eerste elzenpollenpiek tijdens de kerstperiode staat een tweede elzenpollenperiode voor de deur, omdat de witte en zwarte elzen pollen aan de lucht af gaan geven. Voor mensen met een elzenpollenallergie dus weer tijd om hun medicatie uit de kast te halen. Door de invallende vorst zal de ontwikkeling van de bloemen wat trager verlopen dan in de voorgaande periode.

Kwelders als 'plan B' voor foeragerende grauwe kiekendieven

Het belang van kwelders, buitendijkse landaanwinning, als foerageergebied voor broedende grauwe kiekendieven lijkt groot, maar door de dynamiek van het gebied is dat maar tijdelijk. Een grauwe kiekendief die in 2017 werd uitgerust met een GPS/GSM-logger bracht dit in beeld.

Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw?

Stel, de beken zijn niet gekanaliseerd, de sloten niet zo diep, en het land is hier en daar nog nat. En stel, de kunstmest is niet uitgevonden en boeren moeten het doen met de mest van hun dieren, met bagger en compost. Hoe biodivers en aantrekkelijk zou ons landschap dan zijn? Vier boerenbedrijven doen dit nu al 10 jaar in het kader van Boeren voor Natuur met veelbelovende resultaten.

Pagina's