Natuurbericht

Verzuring bosbodems gaat door ondanks forse afname zure depositie

De zure depositie uit de lucht is de afgelopen decennia fors afgenomen, maar het lijkt erop dat de bossen daar nog weinig profijt van hebben. Dit volgt uit een herbemonstering van eikenopstanden tussen 1990 en 2015. De verwering van bodemmineralen is nog steeds niet voldoende om de zure depositie te neutraliseren. De beschikbaarheid van o.a. calcium, magnesium en kalium is daardoor afgenomen.

Spannende ontwikkelingen in het Winterswijkse veen

In en om het Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk zijn de afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd om het veen te vernatten en zullen de komende jaren nog meer maatregelen uitgevoerd worden. Door meer grond aan te kopen zal de gehele kom waarin het veen ligt, natuurgebied worden, waarin alle overgangen tussen hoogveen en kalkmoeras zich kunnen ontwikkelen.

Echte wintervlinders

Wintervlinders: ze verschijnen pas na de eerste nachtvorst en blijven ongeveer tot begin januari. Ze doen hun naam dus echt eer aan. De kleine wintervlinder is de meest voorkomende. Deze kun je nu vrijwel overal in Nederland vinden: als je weet waar en wanneer je moet zoeken.

Grijze grootoorvleermuizen in Ottersum: een areaaluitbreiding noordwaarts?

Tijdens zoldertellingen in de kerk van Ottersum (Noord-Limburg) zijn grijze grootoorvleermuizen aangetroffen: een stuk noordelijker dan waarvan deze soort toe nu bekend was. De grijze grootoorvleermuis zit in Nederland aan de noordgrens van zijn verspreiding. De komende jaren moet blijken of de soort zijn areaal als gevolg van de opwarming van de aarde naar het noorden uitbreidt.

Koolstofvastlegging Nederlandse vegetatie

De nieuwe koolstofkaart van Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt unieke informatie over hoeveel koolstof de Nederlandse vegetatie op jaarbasis vastlegt. Door een slimme combinatie van satellietgegevens met andere informatie kan de koolstofopname nu op lokaal niveau en met grote ruimtelijke en temporele nauwkeurigheid worden ingeschat. Dit is onder andere interessant voor beleidsmakers en agrariërs.

Veluwe in wereldwijd onderzoeksnetwerk grasland

Natuurgebied Planken Wambuis op de Veluwe is als eerste Nederlandse locatie toegevoegd aan NutNet: een internationaal netwerk dat met eenvoudige experimenten wil bestuderen hoe grasland reageert op wereldwijde veranderingen.

Ruim honderd Gekraagde aardsterren in Arnhem

In een Arnhems park verschenen deze herfst meer dan honderd Gekraagde aardsterren. Deze paddenstoel komt overal in Nederland voor, maar zo'n groot aantal is wel bijzonder. De meeste paddenstoelenkenners herkennen deze aardsterren zelf wel; maar de knollen waaruit ze zich ontplooien vaak niet. Ook in Arnhem vroeg men zich af wat die op tulpenbollen lijkende knollen waren: totdat ze openspleten.

Watervedermos bezit unieke manier van voorplanting: spruitende huikjes

Bryologen van de BLWG en Naturalis hebben bij kweekproeven ontdekt dat Watervedermos over een unieke vorm van ongeslachtelijke voortplanting beschikt. Het voornamelijk onder water levende mos is in staat om vanuit de huikjes op de sporenkapsels nieuwe plantjes te laten ontspruiten. Dit is tot nu toe bij geen enkele andere mossoort vastgesteld.

Zelfs in deze kou zijn er nachtvlinders actief

Je zou het niet denken, want vlinders associëren we toch vooral met warm weer, maar er zijn nachtvlinders die juist in het najaar, als de temperatuur flink daalt, actief worden. Zelfs nu zijn er nog heel wat soorten te vinden als je weet waar je moet zoeken.

Wolf aangereden in Noordoost-Twente

Vanmorgen rond 8 uur is een wolf aangereden op de N343 tussen Kloosterhaar en Bergentheim. De politie was snel ter plaatse en heeft, conform het Wolvenprotocol, melding gedaan bij Wolven in Nederland. Het betreft de vierde zekere waarneming van een wolf dit jaar.

De 'Russen' komen

Deze zomer zijn er langs de Grensmaas een aantal voor Nederland nieuwe russen, planten uit het geslacht Juncus, gevonden. Voor het merendeel zijn de soorten afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland. De groeiplaatsen liggen in een in het kader van Ruimte voor de Rivier afgegraven gebied. Na herprofilering is er een gebied ontstaan waar vele soorten russen, zowel inheemse als exotische, groeien.

Verdwenen gewaande kraagbloedbij teruggevonden

Op 17 mei 2017 werd de kraagbloedbij gevonden in het Buijtenland van Rhoon. Deze was al 19 jaar niet meer gezien in Nederland en is nieuw voor de provincie Zuid-Holland. De kraagbloedbij maakt onderdeel uit van een grotere groep bedreigde dieren van het agrarisch gebied. Mogelijk bieden de ontwikkelingen met natuurinclusieve landbouw bij Rhoon een laatste hoop voor soorten als de kraagbloedbij.

Samenwerking in agrarisch natuurbeheer: niet alleen in Nederland

Het Nederlandse stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met collectieven van boeren staat in Europa zeer in de belangstelling vanwege de vergaande samenwerking tussen boeren. Toch hebben ook andere lidstaten oplossingen om inspanningen van individuele boeren ruimtelijk beter te coördineren en samenwerking tussen boeren te stimuleren.

Vogelgriep in 2016 veroorzaakt door wilde trekvogels

In november 2016 werd Nederland getroffen door het H5N8 vogelgriepvirus. Er werden veel dode wilde vogels gevonden, en verschillende pluimveebedrijven raakten besmet. Uit onderzoek blijkt nu dat wilde trekvogels uit Rusland de vogelgriep in 2016 naar Nederland brachten.

Blauwvintonijn terug van weggeweest in de Noordzee

Een van de grootste en meest iconische vissen uit de oceaan zwemt, na tientallen jaren afwezigheid, opnieuw rond in de Noordzee. Goed nieuws voor de mariene biodiversiteit: Blauwvintonijnen behoren tot de meest bedreigde vissen ter wereld. In samenwerking met WWF voorzien Zweedse en Deense onderzoekers enkele dieren van zenders om de vissen optimaal te kunnen beschermen.

Zuurgraad van natuurbodems in heel Nederland op de kaart

Door allerlei ruimtelijke informatie slim te combineren is er nu voor het eerst een landelijke pH-kaart voor alle natuur op het land. De zuurgraad van de bodem bepaalt voor een groot deel welke processen er in de bodem plaatsvinden, welke planten er voor kunnen komen en direct of indirect welke (bodem)dieren. De kaart is een belangrijk instrument voor natuurbescherming en natuurontwikkeling.

Juffers: ook in herfst en winter

De Vlinderstichting krijgt nu regelmatig mailtjes en telefoontjes van mensen die een juffertje hebben gezien, en dat heel bijzonder vinden voor november. De echte libellentijd is inderdaad al weken voorbij, maar je kunt eigenlijk de hele winter juffers vinden. Als het zonnig en niet te koud is, zijn ze ook actief.

Herstel Gorsselse Heide afgerond

Met een feestelijke bijeenkomst is 30 oktober gevierd dat het natuurherstelproject Gorsselse Heide afgerond is. Dit voormalig militair terrein van circa honderd hectare bij Zutphen is nu weer een gevarieerd vochtig heideveld met vennen en gagelstruwelen. Bijzonder is dat beheer en natuurherstel uitgevoerd worden door de Stichting Marke Gorsselse Heide, die actieve burgers uit de omgeving verenigt.

Hollandse vleermuizen in Duitse bunkers

Veel bunkercomplexen langs de Nederlandse kust zijn ingericht als paar- en winterverblijfplaats voor vleermuizen. In de Natura 2000 gebieden Meijendel en Berkheide overwinteren tegenwoordig 450 tot 500 meervleermuizen in bunkers: dit is zeventig procent van het aantal in de winter getelde meervleermuizen in Nederland. Dit maakt deze gebieden tot de belangrijkste overwinteringsplek in ons land.

Kannibalisme bij de zandhagedis

Voor het eerst is in Nederland een geval van kannibalisme onder zandhagedissen in het veld geobserveerd en vastgelegd. Op 27 september 2017 werd op de Wolfhezerheide een jong dier opgegeten door een volwassen vrouwtje, het slachtoffer werd in drie tot vier minuten levend en wel naar binnen gewerkt. Kannibalisme onder hagedissen wordt slechts zelden waargenomen.

Pagina's