Natuurbericht

Zeer zeldzame Geelroze vezeltruffels gewoon voor het oprapen

Vorige week werd er in de Staatsbossen van Schoorl een plek ontdekt met een flink aantal zeer zeldzame Geelroze vezeltruffels. Ze lagen als gerooide aardappelen op het kale zand, gewoon voor het oprapen. De vindplaats is een kaal, zandig speelterrein, omgeven door Zwarte dennen. Door het wegstuiven van het zand tussen de boomwortels kwamen ze boven op het zand te liggen.

Gevaar vogelbotsingen onderschat bij vliegveld Lelystad

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inmiddels omgedoopt tot Infrastructuur en Waterstaat, heeft de afgelopen weken een zogeheten internetconsultatie over de toekomstige vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad gehouden. Het échte probleem, de locatie van het nieuwe vliegveld midden tussen vogelrijke gebieden wat voor onveilige situaties zal zorgen, wordt zo keurig omzeild.

Nieuwkomer kamferalant past bloeitijd aan om in Nederland te gedijen

Door klimaatverandering hebben veel warmte-minnende plantensoorten uit Zuid-Europa zich de afgelopen jaren in Nederland kunnen vestigen. Eén daarvan is de kamferalant. Recent onderzoek onder leiding van de ETH Zürich en het NIOO-KNAW laat zien dat deze plant in Nederland een stuk eerder bloeit dan in zuidelijkere gebieden. Zo kan hij zich succesvoller voortplanten.

Invasie van appelvinken

Dit najaar worden opvallend grote aantallen appelvinken gezien. Zowel in Nederland als in de omringende landen. Het is de grootste invasie die tot nu toe is opgemerkt.

Kansen voor Kruipend moerasscherm

Kruipend moerasscherm is één van de meest bedreigde soorten van Europa. Gelukkig duikt de plant soms spontaan weer op na herinrichtingsmaatregelen. Er is echter onvoldoende kennis over het optimale beheer voor deze soort. In Brabant wordt daarom door terreinbeheerders en FLORON geëxperimenteerd met verschillende beheervormen. De eerste resultaten zijn onlangs tijdens een workshop besproken.

Veenbodems stoten meer CO2 uit dan bossen en bodems vastleggen

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Dit komt overeen met 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Echter, door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten veenbodems jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.

Voor tweede keer op rij iets minder plastic in stormvogelmagen

Elk jaar brengt Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uit omtrent de hoeveelheid plastics in magen van in Nederland gevonden Noordse Stormvogels. Dit is een graadmeter voor Nederlands en Europees beleid ten aanzien van zwerfvuil in het Noordzeegebied. Vorig jaar werd voor het eerst een voorzichtige afname waargenomen, deze heeft zich dit jaar voortgezet.

Vrijwilligers helpen sleedoornpage in essenhakhout van Overlangbroek

Afgelopen zaterdag was het Landelijke natuurwerkdag. Op honderden plekken staken vrijwilligers de handen uit de mouwen voor de natuur. In Overlangbroek gingen enthousiastelingen samen met Staatsbosbeheer aan de slag voor de zeldzame sleedoornpage. In het essenhakhout aan de Kromme Rijn bevrijdden ze sleedoorns van braam en hop, en zorgden dat de struiken weer meer zon kregen.

We beleven een zeer lange herfst

De bladverkleuring begon vroeg, maar mede door de warme oktober en het uitblijven van nachtvorst beleven we een zeer lange periode met verkleurende bladeren. De GrowApp blijkt daarbij zeer behulpzaam bij het analyseren van het verloop van de herfst. Er zijn sinds de start van de GrowApp dit voorjaar al meer dan 22 duizend foto’s en honderden time-lapse video’s van veranderende seizoenen gemaakt.

Bijzondere zeeviswaarnemingen in de Zeeuwse Delta in 2017

Zomer en najaar leveren vaak bijzondere zeeviswaarnemingen op in de Zeeuwse Delta. In 2017 zijn zowel de Gehoornde slijmvis als de Steenslijmvis in opmerkelijk grote aantallen gemeld. De Zwartooglipvis is langzaam aan het terugkomen en de Paganelgrondel lijkt zich definitief te vestigen. Mul en Kortsnuitzeepaardjes zijn ook vaak gezien. Waarom doen deze soorten het nu zo goed in de Oosterschelde?

Groene daken voor meer leefbare steden

Wereldwijd wonen inmiddels meer mensen in grote steden dan op het platteland. Iedere week verhuizen op de wereld 1,5 miljoen mensen naar de stad. In deze groeiende steden met toenemende verharding is de klimaatverandering sterker merkbaar dan elders. In de stad is ruimte voor groen schaars. Groene daken bieden kansen voor klimaatadaptatie en natuur op onbenutte plekjes in de stad.

De helden van de velden: Welke lessen trekken uit tien jaar akkervogelbeleid?

Op het Vlaams-Nederlandse akkervogelsymposium blikten experts terug op tien jaar akkervogelbeleid. In die tijd is veel bruikbare kennis vergaard, alleen is die niet altijd doorgestroomd naar de instrumenten om akkervogels te beschermen. Waar kennis en motivatie samengaan, ontstaan nochtans succesverhalen. Voor sommige soorten dringt de tijd: de Vlaamse grauwe gors rekt het nog amper twee jaar.

Atlaskaarten embedden in uw website? Dat kan! Doet u ook mee?

Het embedden van kaarten van de Atlas Leefomgeving in uw eigen website biedt interessante mogelijkheden. Doordat ze diverse situaties inzichtelijk maken, versterken ze uw boodschap. De interactieve component nodigt gebruikers uit om mee te doen, en te ontdekken. Tenslotte helpt het gebruik van kaarten bepaald gedrag te bevorderen. Embed u mee? Het creatiefste voorbeeld tonen wij op onze website.

Spinnen, regenwormen en slakken bovenaan bij bodemdierentelling Nederlandse tuinen

Voor het eerst zijn het niet de pissebedden die in de meeste Nederlandse tuinen zijn gezien. Tijdens de derde editie van de Bodemdierendagen grepen de spinachtigen de macht, op de voet gevolgd door regenwormen en huisjesslakken. De oorzaak moeten we waarschijnlijk zoeken in het weer. Het najaar begon namelijk zeer nat. Desondanks gingen bijna 600 enthousiaste bodemdierentellers op zoek.

Zet vlinders het huis uit!

Hoewel er buiten nog wel zo nu en dan een vlinder wordt gezien, is het vlinderseizoen wel echt voorbij. De laatste vlinders proberen zich nog succesvol voort te planten, maar de meesten zijn of gaan nu in winterrust. Een paar doen dat als vlinder en kiezen daarvoor soms een kelder of zolder uit. Deze kun je nu dus binnenshuis aantreffen: geen goede zaak!

Het Limburgs fruitdiefje dreigt te verdwijnen

In Zuid-Limburg leven een aantal zeldzame knaagdieren die elders in Nederland niet voorkomen. De eikelmuis, fruitdiefje, is er een van. Hoewel in 2008 al bekend was dat de soort achteruitging, zijn er nog nauwelijks voor deze soort specifieke beschermingsmaatregelen genomen. Dit najaar bleek dat in het Savelsbos, het enige gebied waar de soort nog voorkomt, niet meer dan tien individuen over zijn.

Herstel deltanatuur helpt Nederland beschermen tegen zeespiegelstijging

Nederland kan de deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terugbrengen, en tegelijkertijd het landschap beschermen tegen zeespiegelstijging. Door natuur en water de ruimte te geven, ontstaat een groene kustverdediging als alternatief voor hogere dijken, dammen en meer stortsteen. Een open verbinding tussen zee en rivier, en herstel van delta-ecosystemen geeft ook trekvogels en -vissen een toekomst.

Code Rood voor natuur: petitie aangeboden aan politici

Een duidelijke boodschap voor het kabinet: een 'Deltaplan Biodiversiteit' is van groot belang voor de Nederlandse natuur! Namens bezorgde natuurkenners overhandigde bekende tuinman Lodewijk Hoekstra vandaag in Den Haag de petitie 'Code rood voor de natuur' aan politici van verschillende politieke partijen.

Uitgestorven gewaande Bisschopsmuts terug in Nederland

In Twente zijn twee nieuwe groeiplaatsen van de zeer zeldzame Bisschopsmuts ontdekt. De groeiplaatsen bevinden zich aan de rand van het bekende natuurgebied de Lonnekerberg. Het zijn de eerste waarnemingen in Nederland van deze opmerkelijk gevormde kluifzwamsoort sinds 1988.

Pagina's