Natuurbericht

Van 4 tot en met 8 oktober: de Bodemdierendagen

Het is bijna tijd voor de Bodemdierendagen. Van 4 tot en met 8 oktober gaan overal in Nederland mensen hun achtertuin in of balkon op om te kijken wat daar leeft. Zo komen we samen te weten hoe het met die onmisbare, maar vaak vergeten (bodem)dieren gaat in onze dorpen en steden. Met dit jaar extra aandacht voor het weer. Help ook mee!

Nest Aziatische hoornaar in Dreischor opgespoord

Op 30 september is in Dreischor (Zeeland) het nest van de Aziatische hoornaar gevonden door de inzet van een team van deskundigen. Twee weken eerder werd deze exotische wesp hier voor het eerst voor ons land vastgesteld. De Aziatische hoornaar staat op de Unielijst van ongewenste exoten. Het nest is inmiddels in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en provincie Zeeland geruimd.

Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving

De gronden die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen bezitten kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het vergroten van biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Dit is te realiseren via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.

Zeldzame plant riviertandzaad had een topjaar

Riviertandzaad is een zeldzame plant die vooral langs de rivieren groeit. 28 jaar geleden werd hij voor het eerst in Nederland ontdekt en sindsdien wordt hij steeds meer gezien. Dankzij lage waterstanden in de uiterwaarden van Waal en Rijn had deze pionier van modderige, kale bodems dit jaar een topjaar.

Herken es en essentaksterfte (film); geeft u ook de mate van aantasting door?

Het herkennen van de es en de essentaksterfte is vanaf nu nog makkelijker dankzij dit korte filmpje waarin de kenmerken helder uitgelegd worden. Draag ook bij aan het onderzoek naar het behoud van de es voor het Nederlandse landschap. Geef de mate van aantasting door via Essentaksterfte.nu.

Meer kleur in verkiezingsprogramma’s: iedere kern haar eigen idylle!

De afgelopen jaren zijn er verspreid over Nederland al vele tientallen idylles gemaakt: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. De droom van De Vlinderstichting is dat iedere kern, iedere stad en ieder dorp haar eigen idylle krijgt. Nu kan dat mooi worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s waar de plaatselijke partijafdelingen volop mee bezig zijn.

Gedragscode natuurinclusief renoveren: levensgevaarlijk voor vleermuizen

Het ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ van staatssecretaris Van Dam maakt zijn goede bedoelingen niet waar. In de huidige vorm lopen beschermde vleermuizen onaanvaardbare risico’s. Dat kan en moet beter volgens de Zoogdiervereniging.

Veel galgordijnzwammen

Sinds de hevige regenval van een paar weken geleden worden er opvallend veel galgordijnzwammen waargenomen. Je kunt galgordijnzwammen, mede door hun zeer bittere smaak, gemakkelijk van andere gordijnzwammen onderscheiden. Het is echter niet aan te raden om een vondst van een galgordijnzwam te controleren door een stukje te proeven. Veel te bitter!

Gestippelde alver gezegend in de Waal

Tijdens een zegentrek in de Waal bij Nijmegen half september, troffen RAVON-vrijwilligers een gestippelde alver aan in hun kleine sleepnet (zegen). Deze vis is een erg zeldzame verschijning in de Nederlandse wateren. We kennen de soort tot nu toe van de Grensmaas en aangrenzende riviertjes. Hoe komt deze soort nu in de Waal?

Natuur St. Eustatius zwaar getroffen door orkaan Irma

De natuur op Sint Eustatius is zwaar getroffen door de orkaan Irma die in de vroege ochtend van woensdag 6 september langs het eiland raasde. Tijdens een voorlopige beoordeling van de schade door Sint Eustatius National Parks Foundation (STENAPA) werden honderden ontwortelde bomen en afgeknapte stammen geteld. De effecten op het land zijn het meest zichtbaar, maar ook onder water is er schade.

Spectaculaire sprong scheefbloemwitje

De uitbreiding van het scheefbloemwitje gaat nog harder dan we al verwachtten. Uit het buitenland is bekend dat er in een jaar grote afstanden kunnen worden overbrugd, maar dat er al in 2017 waarnemingen uit Wageningen zouden zijn, hadden we niet gedacht. Hij vliegt nog enige weken door, dus hoe ver zal hij nog naar het noorden en westen oprukken?

Roerdomp broedt in nieuw rietmoeras Drontermeer

Geweldig nieuws: drie jaar na aanleg van een nieuw rietmoeras bij het Drontermeer heeft er dit jaar een roerdomp gebroed. Een prachtige beloning voor jaren hard natuurbeschermingswerk. En bij alleen de roerdomp bleef het niet dit jaar…

Octopus uit Oosterschelde blijkt spectaculairder dan gedacht

Aanvulling op het bericht van 24 sept. 2017: recent deden twee Belgische sportduikers een zeer bijzondere waarneming in de centrale Oosterschelde van wat nu zeer waarschijnlijk de uiterst zeldzame Gewone octopus blijkt te zijn. Dit is spectaculair omdat sinds ongeveer 1950 geen Gewone octopussen in de Nederlandse kustwateren zijn waargenomen.

Kempense heidelibel niet meer alleen in de Kempen

Het gaat goed met de kempense heidelibel. De soort, die tot 2013 alleen bekend was uit de Kempen (Noord-Brabant), heeft in de afgelopen vier jaar verschillende nieuwe plekken gekoloniseerd. In de Weerribben bevindt zich nu een grote populatie en van daaruit breidt de soort zich uit naar ander geschikt leefgebied. Tijd voor een nieuwe Nederlandse naam?

Interessant en dramatisch broedseizoen voor Nederlandse scholeksters

Eerder dit jaar berichtten we al over CHIRP, het recent opgestarte project om de achteruitgang van de scholekster in Nederland te onderzoeken. We zijn nu een paar maanden verder, het broedseizoen is voorbij en de meeste scholeksters zijn weer in hun overwinteringsgebied. Wat valt op? En is er al meer duidelijkheid over de hoofdredenen van de achteruitgang?

Nu ook musicerende bomen

Na de twitterende bomen zijn er nu ook musicerende bomen. Onlangs vond een eerste concert plaats van een ceder in Bergeijk voor een belangstellend publiek. Daaruit blijkt dat bomen een kennelijke voorkeur hebben voor minimal music. En net als bij de twitterende boom gaat het hier om het snijvlak van wetenschap, technologie en kunst.

Uniek: octopus in de Oosterschelde

Recent deden twee Belgische sportduikers een zeer bijzondere en spectaculaire waarneming in de centrale Oosterschelde. Op een diepte van circa 16 meter zagen zij nog net hoe een kleine octopus zich op de bodem tussen stenen verstopte. Waarnemingen van een octopus in de Noordzee zijn schaars. En voor zover wij weten zijn onze grootste weekdieren nog niet eerder in de Zeeuwse Delta waargenomen.

Op Gezonde Schoolpleinen wordt minder gepest

Na de herinrichting van een schoolplein tot Gezond Schoolplein is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Inzet voor akkervogels beloond met @Heimans_Thijsse Prijs voor Ben Koks @grauwekiek

Ben Koks, de oprichter van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, ontvangt vanmiddag de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs. Deze prijs wordt elke twee jaar toegekend aan personen of organisaties die zich verdienstelijk maken voor de natuur in Nederland. Ben Koks krijgt de prijs vanwege zijn tomeloze inzet voor bescherming van boerenlandvogels, in Groningen en ver daarbuiten.

Het mediterraan draaigatje nu al invasief én overlastgevend

De exotische mier mediterraan draaigatje is pas sinds kort bekend uit ons land, maar is nu al op verschillende plaatsen opgedoken. De soort is dus sterk invasief. De plaatselijke soorten worden weggeconcurreerd en bovendien wordt op alle plekken flinke overlast ervaren door de omwonenden. In bijna alle gevallen komen de mieren ook binnenshuis, soms zelfs in alle kamers en op de bovenverdiepingen.

Pagina's