Natuurbericht

Wordt het een vlinderrijke nazomer?

Door het warme weer de eerste helft van 2017 vlogen de meeste vlinders weken eerder dan normaal. Sommige soorten vlogen ook in grotere aantallen. Voor diverse vlindersoorten wordt de komende weken een nieuwe generatie verwacht en die kon ook wel eens fors zijn.

Noordse stormvogels wegwijzers in het internationale zeebeleid

Het secretariaat van het milieuverdrag voor de Noordoost-Atlantische Oceaan (OSPAR), heeft een webportal geopend waarin de toestand van het zeemilieu wordt beschreven. Hier is onder andere te zien dat het Kanaal en de Noordzee behoorlijk vervuild zijn. Meer dan de helft van de noordse stormvogels uit de Noordzee heeft meer dan de afgesproken drempelwaarde aan plastic in de maag.

Kleine bleekvlekwespbij ontdekt bij een enorme populatie zilveren zandbij

In 2016 werd een populatie van de zeldzame zilveren zandbij ontdekt op de Cartierheide, in De Kempen in Noord-Brabant, door Luc de Bruin. Er werd toen een voorzichtige schatting gegeven van zo’n 150 paartjes. Tijdens een bezoek aan de betreffende plek op 14 augustus 2017 bleek de nestaggregatie zich bijna een kilometer uit te strekken over het pad. Dit is ongekend.

Marker Wadden: theorie in de praktijk

Vanuit de lucht kun je ze bij helder weer zien liggen in het Markermeer: de Marker Wadden. Dit nieuwste stukje Nederland is nog in aanbouw, maar steeds grotere delen verschijnen boven water. Hoe de natuur zich daar ontwikkelt, wordt nauwlettend gevolgd door vrijwilligers en door onderzoekers.

Boomkrekels weer te horen

Langs Rijn en Waal, en dan met name in de Gelderse Poort, zijn weer boomkrekels te horen. Wie ze hoort waant zich op een Zuid-Franse camping of op het terras van een Italiaans hotel. De boomkrekel is een relatieve nieuwkomer in Nederland die tot nu bijna alleen langs de rivieren leeft.

Nog weinig muggenoverlast gemeld op Muggenradar.nl

Ondanks het feit dat er sinds eind juni voldoende broedplaatsen zijn voor muggen is de muggenpopulatie nog dusdanig laag dat relatief weinig mensen muggenoverlast ervaren. Slechts 6 procent van de mensen die afgelopen week via Muggenradar.nl de mate van muggenoverlast doorgaven, gaf aan dat ze zeer veel overlast hebben.

Niet elke es gaat dood aan essentaksterfte

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) adviseren terughoudendheid bij het kappen en snoeien van essen die zijn aangetast door essentaksterfte. Vooral oudere bomen kunnen vaak nog meerdere jaren overleven als ze zijn aangetast, en soms zelfs deels weer herstellen.

Astrid – de Europese avonturen van een vrouwtje grauwe kiekendief #zenderonderzoek @grauwekiek

Deze zomer is het nest van de ‘Duitse’ grauwe kiekendief Astrid beschermd door onze Tsjechische collega Dušan Rak. Hij vond Astrids nest in een gebied in Tsjechië waar anders zelden grauwe kiekendieven broeden. Hoe hij wist dat Astrid daar zat? Zij is sinds 2012 uitgerust met een satellietzender! De lotgevallen van Astrid tonen het belang van een Europees perspectief bij bescherming van de soort.

Augustus: glazenmakertijd

Wie kent ze niet? Glazenmakers, grote libellen die als helikopters op en neer vliegen en zeer wendbaar achter insecten aanjagen. Vooral nu in augustus zijn ze veel aanwezig. Ook in je eigen tuin kun je ze tegen komen en als je een vijver hebt, planten ze zich er misschien zelfs voort.

Kwetsbare populatie boommarters in Rijk van Nijmegen lijdt gevoelig verlies

In het Rijk van Nijmegen leken tot nu toe alleen een aantal zwervende boommarters voor te komen. Recent werd echter een jong boommartervrouwtje dood gereden dat afgelopen zomer waarschijnlijk voor het eerst jongen had. Het is afwachten of de kleine populatie in het gebied dit verlies kan dragen of dat er voorlopig weer alleen af en toe een zwervende boommarter wordt gezien.

Het is weer tijd voor eekhoorntjesbrood

De afgelopen week circuleerden er geruchten dat er mooie eekhoorntjesbroden worden gevonden. Voor een aantal NMV-leden een reden temeer om dit eens te controleren. De afgelopen dagen werden lanen onderzocht met een reputatie als het gaat om het voorkomen van eekhoorntjesbrood. Ondanks eerdere geruchten komen de eerste eekhoorntjesbroden nu pas echt in aantal tevoorschijn.

Roofdieren of onschuldige forenzen?

Amfibieën en bloedzuigers delen vaak hetzelfde water en komen elkaar geregeld tegen. Bij alle levensstadia van amfibieën, van ei tot volwassen dier, is predatie en parasitisme door bloedzuigers bekend. Minder bekend is dat bloedzuigers een amfibie soms als transportmiddel gebruiken om zich te verplaatsen. Dit is bekend van bruine kikker, kleine watersalamander en geelbuikvuurpad.

Onzichtbare vogel nu ook onvindbaar

Het was ooit een geluid dat hoorde bij het nachtelijk bruisen van het platteland. Naast wat gerommel in het hooi achter de boerderij klonk er ook luid en raspend geluid uit het naburige grasland. De raspende roep van de kwartelkoning was al grotendeels verstomd op het platteland, maar dit jaar zijn de aantallen lager dan ooit: nog maar 36 roepende mannetjes konden worden getraceerd.

De leeftijd van een varen schatten

Over de leeftijd die overblijvende (langlevende) planten kunnen bereiken is maar heel weinig bekend. De mogelijkheden voor het bepalen van de leeftijd zijn bovendien beperkt. Bij bomen kan de leeftijd worden afgelezen aan de hand van de jaarringen. Maar hoe bepaal je de leeftijd van een kruidachtige plant, zoals een varen?

Schorpioenvliegen talrijk in 2017, maar niet gevaarlijk

Dit jaar zien we zeer veel schorpioenvliegen. In sommige zakken met eikenprocessievlinders die met feromoonvallen zijn gevangen worden honderden exemplaren aangetroffen. In de tien jaar dat feromoonvallen voor de monitoring van eikenprocessievlinders worden ingezet, is dit nog niet voorgekomen. Veel mensen vragen zich af of schorpioenvliegen gevaarlijk zijn. Ze doen echter niets.

Nachtvlinders in de schijnwerper

De Nationale NachtvlinderNacht 2017 zal worden gehouden van 25 tot en met 27 augustus aanstaande. Dan zal op meer dan 100 plekken worden gekeken welke nachtvlindersoorten er voorkomen. Veel van die locaties zijn publiek toegankelijk en bieden een prima manier om kennis te maken met deze boeiende diergroep. U bent van harte welkom om zelf het lichten en op veel plekken ook stropen, te ervaren.

Zijn er écht geen reislustige Bretelletjes?

De Bretelzakpijp is een onmiskenbaar organisme. Doorzichtigheid, gecombineerd met strakke witte of lichtgele lijnen, zorgen voor een niet-Nederlands uiterlijk. Toch komen 'bretelletjes' van oudsher in de Noordzee voor. Uit de Nederlandse kustwateren kennen we de soort pas sinds 2006, van één kleine locatie in de Delta. Er lijkt geen sprake van uitbreiding. Tijd voor een zoekactie.

Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie

Stikstofdepositie is, naast de uitstoot van broeikasgassen en habitatvernietiging, de belangrijkste factor waarmee de mensheid de natuur wereldwijd beïnvloedt. De recente inzichten over bedreigingen voor de biodiversiteit en wegen naar herstel zijn nu gebundeld in een themanummer van het tijdschrift Biological Conservation.

Getijdenwerking houdt delta's stabiel totdat de mens zich ermee bemoeit

Door de bevolkingsdruk vindt er steeds meer menselijke inmenging plaats in de natuurlijke processen in rivierdelta’s. Ondanks de wereldwijde bezorgdheid hierover nemen deze activiteiten in de grootste rivierdelta's ter wereld toe. De winning van natuurlijke hulpbronnen, het vasthouden van sediment door reservoirs en de stijging van de zeespiegel zijn stuk voor stuk aantastingen van delta’s.

Bijzonder wespenseizoen: uitzonderlijk hoge aantal koninginnen leidt niet tot veel wespen

Dit voorjaar werden zeer veel koninginnen gemeld. Desondanks blijkt uit de jaarlijkse rondgang langs wespenbestrijders dat in grote delen van het land het aantal wespennestmeldingen laag is. In het noordoosten van het land komen de hoogste dichtheden voor. Een combinatie van weersomstandigheden lijkt de oorzaak. De overlastperiode is echter nog niet voorbij door gespreide ontwikkeling van nesten.

Pagina's