Natuurbericht

Grote grazers in de winter

Terwijl het buiten ijskoud is, zitten wij lekker warm binnen met een trui achter de kachel en kijken door het raam naar de sneeuw buiten. Maar hoe zit het eigenlijk met al die dieren buiten in de natuur, zoals bijvoorbeeld de grote grazers in veel natuurgebieden? Hoe gaan zij om met dit winterse weer? Hieronder in vijf vragen en antwoorden een beeld van grote grazers in de winter.

Composteren kun je leren

Het is vandaag Darwin-dag. Darwin veranderde voorgoed onze kijk op onze ontstaansgeschiedenis. Met zijn laatste werk uit 1881 veranderde hij ook onze kijk op de worm. Die is onmisbaar voor onze bodem. En wormen kunnen helpen om afval te verwerken. Ireen Laarakker van Balkonton is expert op het gebied van wormcomposteren. Haal meer uit je gft-afval! Ook een wormcompostfabriekje op jouw balkon?

Filmserie over zegenvissen in Zuid-Hollandse Delta compleet

Gisteren is de zesde en laatste aflevering verschenen van de filmserie ‘Een zegen in de Delta’. Een filmverslag van zes virtuele excursies rondom de Haringvlietdam waarin Stichting RAVON onderzoek doet naar de kraamkamerfunctie van de Zuid-Hollandse delta. Hiermee is de serie compleet en in zijn geheel terug te kijken.

56% Nederlandse kiezers: economische groei en natuurbescherming en -herstel móéten hand in hand gaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft onderzoeksbureau Ipsos de mening van Nederlanders gepeild over het thema ‘natuur in Nederland’. Uit de representatieve* enquête, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds, blijkt onder meer dat de helft (56%) van de kiezers vindt dat een volgend kabinet moet zorgen dat economische groei en natuurbescherming en -herstel in Nederland samengaan.

Voedertijd voor bodemschimmels: hoe we ecologische gewasbescherming kunnen stimuleren

Zaagsel klinkt stoffig en nutteloos. Maar in de bodem kan het goede schimmels stimuleren om te groeien, en zo gewassen op een natuurlijke manier helpen beschermen. Dat ontdekte bodemecologe Anna Clocchiatti van het NIOO, die woensdag promoveerde op haar onderzoek. "Schimmels kunnen de landbouw verduurzamen, en houtresten zijn te goed om te verbranden."

Veel graslandvlinders in stedelijk gebied Nijmegen

De gemeente Nijmegen is bezig met een actualisatie van haar groenbeleid. In 2000 en in 2007 waren door De Vlinderstichting al vlinderinventarisaties uitgevoerd en deze zijn in 2020 herhaald. In 24 groengebieden is gekeken welke vlinders er voorkomen. Dat ging om parken, groenstroken en wegbermen. Er werden veel vlinders waargenomen, waaronder veel typische soorten voor bloemrijk grasland.

Opruimen zieke en dode Essen heeft effect op aanwezigheid bijzondere paddenstoelen

Sinds enige decennia komt in Nederland de uit Zuidoost-Azië 'overgewaaide' Essentakziekte voor. Inmiddels heeft de Essentakziekte enorm huisgehouden onder het Nederlandse Essenbestand. Zo ook in recreatiegebied Geestmerambacht, iets ten noorden van Alkmaar. De toename van dood essenhout heeft geleid tot een sterke toename van een aantal interessante paddenstoelen.

Bijzondere padden krijgen een warm bad van Staatsbosbeheer

In het zuidelijkste stukje van Nederland werkt Staatsbosbeheer aan kunstmatige poelen en stapelmuren. Hiermee wordt de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad de helpende hand geboden. Deze soorten kunnen zich voortplanten in de nieuwe poelen.

Langetermijneffecten van extensieve duinbegrazing in kalkarme kustduinen

Hoe ontwikkelt flora en fauna zich in de duinen bij langdurige begrazing? Op Vlieland is naar deze vraag langjarig onderzoek gedaan. Uit het onderzoek bleek dat begrazing niet alleen sterke effecten heeft op plantensoorten en vegetatiestructuur, maar ook op microklimaat, bodemopbouw en ongewervelde dieren.

Brief aan Kamer: red boerenlandvogels!

De situatie voor boerenlandvogels is zorgelijk, want de afnemende trend van aantallen kievit, grutto, veldleeuwerik en vele andere soorten zet al jarenlang door ondanks alle inspanningen. Slecht nieuws dat ons allemaal aangaat, want de achteruitgang van de boerenlandvogels staat voor een algehele malaise op het gebied van biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Doe mee met de Mollentelling XL: 13 t/m 21 februari

Voor het derde jaar op rij organiseert de Zoogdiervereniging samen met Vroege Vogels, de Jaarrond Tuintelling en Waarneming.nl de Mollentelling. Tijdens deze telling vragen we iedereen uit te kijken naar mollen(sporen) en deze door te geven. Het doel is om de verspreiding van de soort in kaart te brengen. Dit jaar hopen we vooral meer te leren over het voorkomen van mollen in stedelijke gebieden.

Wat doet die uitheemse tuinplant in de natuur?

De sierteeltketen is een belangrijke introductieroute van uitheemse planten. Verschillende uitheemse sierplanten verwilderen, en vestigen zich in ons land buiten tuinen. Een deel van deze verwilderde sierplanten is (potentieel) invasief en kan de biodiversiteit nadelig beïnvloeden.

Sneeuw geeft unieke kans om winter aan je GrowApp timelapse video toe te voegen

Grote hoeveelheden sneeuw komen niet vaak voor. Nu er in grote delen van Nederland veel sneeuw is gevallen en de sneeuw door de aanhoudende vorst lang blijft liggen krijgen we uitgebreid de kans om mooie winterse foto’s aan de GrowApp timelapse video’s toe te voegen. Hiermee kun je ultieme vierseizoenen-compilaties maken van jouw omgeving. In dit bericht enkele eerste voorbeelden.

Sinusbeheer: nieuwe inzichten in de effecten op planten en dieren

Biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Dit komt door intensief gebruik van ons land, voor wonen, werken en voedselproductie. Planten en dieren hebben daardoor minder leefruimte. Maatregelen die de biodiversiteit versterken kunnen deze trends keren. In sommige leefgebieden zoals graslanden, kan een andere, slimme manier van beheer, zoals sinusbeheer of sinusmaaien, daarvoor zorgen.

Nu water vasthouden, geeft straks meer grutto’s en andere weidevogels

Het water in de grote rivieren is afgelopen dagen flink gestegen door regen en smeltwater, en op veel plekken zijn de uiterwaarden ondergelopen. Dit is het goede moment voor natuurorganisaties om water in hun gebieden vast te gaan houden. Zo ook in het Moergestels Broek, waar net de laatste hand is gelegd aan een groot inrichtingsproject. Het doel: meer water langer vasthouden.

Pagina's