Natuurbericht

Burgerlijke ongehoorzaamheid op het balkon

Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN besteden we hier deze zomer aandacht aan. Aan de lezers van Nature Today vroegen we hiervoor een column te schrijven die op originele en/of overtuigende wijze oproept tot bezinning.

Alle feiten op een rij over kleinschalig beheer van beken

Waterschappen en natuurbeheerders willen graag de ecologische kwaliteit van beken en sloten verhogen. Daarom passen zij steeds vaker het zogenaamde stroombaanmaaien toe of leggen ze hout in de beken. Deze maatregelen kunnen effectief zijn, als tegelijkertijd ook de waterkwaliteit verbetert en de verdroging wordt aangepakt.

Veel meldingen van de spectaculaire lindepijlstaart

Het regent telefoontjes en mailtjes naar het secretariaat van De Vlinderstichting van mensen die enthousiast en verrast melding doen van een gigantische vlinder met prachtige kleuren. Sommigen zijn zelf al op zoek geweest op internet of boeken en weten dat het gaat om de lindepijlstaart. Die vliegt inderdaad erg goed dit jaar en er worden door het hele land exemplaren gezien.

Vlinderontwikkeling op de Marker Wadden

De Marker Wadden zijn nieuw land in het Markermeer. Wat begon als kale grond begint steeds meer begroeid te raken en langzamerhand ontstaat geschikt leefgebied voor veel vlindersoorten. Het is boeiend om de ontwikkeling van de vlinders vanaf een nulsituatie te volgen en iedere bezoeker van de Marker Wadden kan daarmee helpen.

Een volledig beeld van oorsprong en aard van afval in zee

Nieuw onderzoek geeft voor het eerst een volledige diagnose van de oorsprong en aard van het afval dat wordt gedumpt in zee. Door een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, waaronder Wageningen University & Research, en ngo’s uit tien landen was het mogelijk om de vervuilendste producten voor de belangrijkste aquatische ecosystemen op wereldschaal te identificeren.

Gedragsstudie van kleine mantelmeeuw helpt aantallen slachtoffers in windparken in kaart te brengen

Kan een wiskundig model het vlieggedrag van de kleine mantelmeeuw op zee in kaart brengen? Wageningen Marine Research zet samen met Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam stappen om tot zo’n model te komen. De uitkomsten moeten opdrachtgever Rijkswaterstaat inzicht geven in het aantal aanvaringsslachtoffers onder kleine mantelmeeuwen in windparken op zee.

Informatie over vochtcondities voor natuur kan beter

Voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur is de aanwezigheid van water vaak essentieel. Over deze vochtcondities is per provincie veel informatie beschikbaar. Maar op landelijk niveau kan hierover geen goed beeld gegeven worden. Om dit wel mogelijk te maken, moeten de bestaande meetnetten landelijk gaan samenwerken, aldus een advies aan de provincies.

Klimaatverandering: verdwijnt de kokkel?

Klimaatverandering laat het aantal hittegolven in Nederland toenemen. Kokkels schijnen hier niet goed tegen te kunnen; in de zomers van 2018, 2019 en 2020 was er sprake van massale sterfte tijdens zo’n hittegolf. Hoe worden de kwaliteit van het bodemleven en het voedselaanbod voor vogels nu precies beïnvloed door temperatuur?

Reuzenratten en dwergolifantjes: eilanden nemen dieren op de schop

Op eilanden leven andere zoogdiersoorten dan op het vasteland. Dat komt door hun isolatie gedurende honderdduizenden of miljoenen jaren. Bovendien ontbreken warmbloedige landroofdieren en is de hoeveelheid voedsel beperkt. In de nieuwe editie van het handboek Evolution of Island Mammals komen ze allemaal aan bod.

Dieren redden met IFAW: Nederlandse dierenarts werkt wereldwijd

Kim Meijer is 35 jaar en heeft als dierenarts op vele plekken ter wereld gewerkt. Maar er is niets dat zoveel indruk op haar heeft gemaakt als de unieke diersoorten van Australië. Lees hoe ze bij Bonorong Wildlife Hospital and Sanctuary kwam te werken en waarom dit haar droombaan is.

Toename scheepvaart op zee steeds groter risico voor walvissen

Scheepvaart is de afgelopen twintig jaar met driehonderd procent toegenomen en vormt wereldwijd een ernstige bedreiging voor walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Op 8 juni, Wereld Oceanen Dag, publiceerde WWF twee rapporten die waarschuwen voor de bedreigingen voor de grootste zeezoogdieren op onze planeet.

De Slootjesdagen zijn terug! Onderzoek hoe gezond Nederlandse sloten zijn

Kinderen worden waterwetenschappers komend weekend tijdens de IVN Slootjesdagen. Van 11 tot en met 13 juni gaan ze samen met ouders en grootouders waterdiertjes zoeken en proeven doen, om te onderzoeken hoe het gesteld is met de Nederlandse slootjes. Maar ook ieders eigen sloot of vijver kan meedoen. Aan de hand van deze metingen kunnen wetenschappers van het NIOO de waterkwaliteit beoordelen. 

Vlinders: we hebben er lang op moeten wachten

Het koude en natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat er niet veel dagvlinders en nachtvlinders werden gezien. Begin juni was er, ondanks het warme zonnige weer, sprake van een echte dip, want zelfs de heel algemene koolwitjes waren er nauwelijks. Het lijkt erop dat er vanaf nu flink wat soorten gaan vliegen, en in forse aantallen. Dit geldt zowel voor dagvlinders als voor nachtvlinders.

Ottermonitoring: twintig jaar DNA-onderzoek werpt zijn vruchten af

Nadat de otter in 1989 uitgestorven was verklaard, is in 2002 een herintroductieprogramma gestart, begeleid met monitoringsonderzoek. De uitgezette dieren waren voorzien van een zender om hun doen en laten te kunnen volgen. Gelijktijdig is ook gestart met DNA-onderzoek. Het Jaar van de Otter is een goed moment om enkele interessante onderzoeksresultaten te beschrijven.

Pagina's