Natuurbericht

Doe mee en ontdek met Vogelbescherming jouw #quarantuinvogel

Het is stil op straat. Maar in de verte hoor je een bekend riedeltje. Wat is het? Een merel? Of koolmees? En dat gefluit vanuit de struik? Een heggenmus of roodborst? Doe de postcodevogelcheck op mijnvogeltuin.nl, ontdek welke vogels er in jouw tuin leven en deel jouw quarantuinvogel via social media.

Waterschildpadden in een koud kikkerlandje

Zoetwaterschildpadden worden al decennialang in de vrije Nederlandse natuur aangetroffen. Het gaat hierbij om uitgezette of ontsnapte exemplaren die zich jarenlang weten te handhaven, er is geen voortplanting. Door de strikte verbodsbepalingen vanuit de EU-exotenverordening voor de verschillende lettersierschildpadden verwachten we dat deze langzaam zullen verdwijnen uit onze natuur.

Rectificatie: Geplooid sneeuwklokje blijkt kruising

Op 11 februari 2020 verscheen een natuurbericht waarin FLORON floristen opriep uit te kijken naar Geplooid sneeuwklokje, een look-a-like van ons inheemse Gewoon sneeuwklokje. Zo geschiedde, en dat leverde een verrassend inzicht op: het blijkt in veel gevallen om een kruising te gaan van Gewoon en Geplooid sneeuwklokje (Galanthus x valentinei)!

Tuintellingen doen kan nog wel

De coronacrisis heeft een enorme impact op iedereen. Geen vergaderingen en evenementen en de sociale contacten op een laag pitje. Iedereen wordt aangeraden thuis te blijven en dat kan nog weken of langer duren. Voor mensen die een tuin hebben is het leuk om, nu je zoveel thuis bent, de komende tijd te kijken wat daar allemaal in leeft. Doe mee met de jaarrond tuintelling!

Vlinders terug naar de Maashorst

Wat zou het fantastisch zijn als je in de Maashorst weer volop kan genieten van vlinders als de aardbeivlinder, het heideblauwtje, de veldparelmoervlinder en de bruine eikenpage. Een verkenning in het Brabantse natuurgebied laat zien welke kansen er wel én niet voor bedreigde vlinders zijn.

Vieze nachtvlinders zijn nonchalanter

Nachtvlinders worden veel gegeten door vleermuizen. Daarom hebben ze diverse manieren om te zorgen dat de vleermuis achter het net vist. Zo zijn er soorten die de echolocatie opvangen en zich laten vallen zodra er een vleermuis in de buurt is. Uit Noord-Amerikaans onderzoek blijkt dat oneetbare of onsmakelijke soorten lang niet zo alert zijn als ‘lekkere’, goed eetbare, nachtvlinders.

Honderden eikapsels van de Stekelrog op het strand

Deze maand worden er ouderwets hoge aantallen eikapsels van de Stekelrog gevonden op het strand. Honderd of meer eikapsels per trajectbezoek zijn daarbij geen uitzondering. Van 1970 tot 2015 was de jaarlijkse trefkans op tien of meer Stekelrog-eikapsels minder dan één procent; daarna namen de trefkansen iets toe. Afnemende visserij is een mogelijke verklaring voor de toename.

Vitale bossen in Brabant door bodemverbetering en soortenverbreding

“Voor vitale bossen is duurzaam herstel van de bodem nodig, met name op de Brabantse zandgronden. Samen met verandering van naaldbos naar meer loofhout, verkleint het ook de kans op onbeheersbare natuurbranden. En dat is een reëel gevaar door de huidige verdroging en bossamenstelling.” Dat zegt Wiel Poelmans, projectleider bossenstrategie van Noord-Brabant.

Het voorjaar gaat gewoon door: Beleef de Lente van de koolmees

Het voorjaar is begonnen. Ook dit jaar staan de webcams van Beleef de Lente weer aan voor het nieuwe vogelbroedseizoen, coronavirus of geen coronavirus. En ook dit jaar volgt het NIOO met speciale belangstelling de nestkast van de koolmees: modelsoort en 'pittig' vogeltje. Wat kunnen we van broedseizoen 2020 verwachten?

Voorsprong in de natuur loopt iets terug: pinksterbloem al gezien?

De natuur ligt door de zeer zachte winter nog steeds zo’n vier weken voor op het schema van vijftig jaar geleden. De voorsprong van eerder dit jaar loopt wel wat terug omdat maart wel zacht, maar niet extreem zacht was. De komende week is het opletten op eerste bloeiende pinksterbloem, berk en kers en de bladontplooiing van de witte paardenkastanje. Ook kunnen we de eerste boerenzwaluw verwachten.

De mooiste vogelgebieden in Nederland en Europa

Op de nieuwe website Birdingplaces.eu zijn de beste vogelgebieden van Europa te vinden. Met bij elke vogelplek de informatie die je nodig hebt om het gebied te verkennen. Heel handig als je vogels wilt ontdekken op vakantie of voor een dag vogels kijken in Nederland. Vogelaars kunnen ook hun eigen favoriete gebieden op de kaart zetten.

Expeditie Borneo

Zwiepende takken ontwijken en met zweet op je voorhoofd ploeteren over een dik bladerdek. Terwijl je ondertussen elke tak, zwam en spriet afspeurt. Veertien biologiestudenten uit Leiden en Groningen namen een week geleden deel aan de Naturalis cursus ‘Tropische Biodiversiteit en Veldmethoden’ in Borneo.

Eerste vondst glimmende metselbij in Nederland

Vorig jaar werden er al twee nieuwe bijensoorten gemeld voor Nederland: de roestige zandbij en de zwartpootwolbij, telkens met een enkel individu. In een tuin in Renkum werd in het voorjaar van 2019 ook een mannetje van een nieuwe metselbij gevangen: de glimmende metselbij. Deze soort bracht het aantal bijensoorten dat uit Nederland bekend is op 362.

Zuid-Holland investeert zes ton extra in natuurontwikkeling

De provincie Zuid-Holland investeert 600.000 euro ten behoeve van de leefgebieden van kwetsbare planten en dieren. Natuurorganisaties, verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Holland gaven massaal gehoor aan de tweede subsidieronde icoonsoorten. 17 verschillende natuurprojecten gaan van start, zoals een project voor kustbroedvogels in de Kwade Hoek en voor vleermuizen in Fort Penserdijk.

Meer biodiversiteit in Gelderse steden en dorpen

Natuur houdt niet op bij de grenzen van natuurgebieden. Ook in steden en dorpen kan de biodiversiteit omhoog! Om dit te stimuleren en te ondersteunen heeft Provincie Gelderland brochures ontwikkeld voor het vergroenen van woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen. Met relatief simpele maatregelen kan al een verschil worden gemaakt.

Verhaal uit het veld: rangers op zoek naar een verdwenen tijger

Het werk van de parkrangers in het Jilin Huangnihe Natuurreservaat in Noordoost-China is zwaar werk. Ze ploeteren de hele winter door de dikke sneeuw, op zoek naar sporen van wilde dieren én om de hoefdieren in het gebied (die soms ook prooidieren voor de tijger zijn) de winter door te helpen door ze bij te voeren. En dan lijkt de hoofdrolspeler van het reservaat opeens verdwenen te zijn....

Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad

Zaterdag 21 maart is het 'International Day of Forest'. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers. Tijd om even stil te staan bij hoe belangrijk bomen voor de stad kunnen zijn.

Al veel grote vossen dit voorjaar

De grote vos was verdwenen uit Nederland, maar is de laatste jaren aan een terugkeer bezig. Net als de kleine vos en soorten als dagpauwoog, citroenvlinder en gehakkelde aurelia overwintert de grote vos als vlinder. Ze worden dan ook op de eerste mooie dagen in het voorjaar snel actief. De afgelopen dagen werden er veel gemeld, op tientallen verschillende plekken.

Nestkasten voor de tapuit

In het Noordhollands duinreservaat huist de laatste tapuitpopulatie van de kalkrijke kustduinen. Sinds begin jaren 90 is de populatie echter drastisch geslonken. Daarom zijn in 2018 een vijftigtal nestkasten voor deze soort in het duingebied ingegraven. De nestkasten bieden bescherming tegen predatie en vergroten de kans dat de jongen succesvol worden grootgebracht.

Rhodondendronknopvreter breidt zich uit

De Rhodondendroncicade en de paddenstoel Rhodondendronknopvreter zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide zijn exoten die met plantmateriaal door de mens in Nederland terecht zijn gekomen. Het ziet er naar uit dat ze zich de laatste jaren fors uitgebreid hebben. De Rhododendronknopvreter is in de voorjaarsmaanden gemakkelijk te vinden.

Pagina's