Natuurbericht

3D-lasers werpen nieuw licht op de ontwikkeling van vleesetende planten

De tropische Nepenthes-planten vangen insecten met behulp van hun karakteristieke bekers. Over hoe die vangbekers zich precies ontwikkelen is nog weinig bekend. Met speciale 3D-lasertechnieken ging onderzoekster Rachel Schwallier samen met collega-wetenschappers op zoek naar antwoorden.

Druilerig weer houdt pollenconcentratie laag

Door de hoge temperaturen in november en december kwamen de eerste elzen en hazelaars al heel vroeg in bloei. Door het vochtige weer en de lage temperaturen sinds kerst is de pollenconcentratie laag gebleven. Dit is gunstig voor hooikoortspatiënten. Mensen die gevoelig zijn voor els en hazelaar moeten de komende weken wel rekening houden met pollen in de lucht.

Nationaal Park Nieuw Land organiseert 2021 Soortenjaar

Nationaal Park Nieuw Land (FL) organiseert het 2021 Soortenjaar waarin we samen met jou in één jaar minimaal 2021 soorten planten en dieren tellen en invoeren via een speciale pagina op Waarneming.nl. En of je nu jong, oud, beginner of expert bent, iedereen kan meedoen! Ga erop uit met familie, vrienden of samen met deskundige hulp tijdens één van de activiteiten van Nationaal Park Nieuw Land.

Leidraad Beheer Reuzenberenklauw: tips om exoot in toom te houden

De reuzenberenklauw is helaas een al te bekende verschijning, met zijn enorme bladeren en grote bloemschermen. De woekeraar is niet eenvoudig te bestrijden, daar kan iedere beheerder over meepraten. De nieuwe Leidraad Beheer Reuzenberenklauw geeft adviezen om deze schadelijke exoot zo efficiënt mogelijk in toom te houden.

Wolf op beeld in Nationaal Park Alde Feanen

Een wildcamera van It Fryske Gea heeft een wolf geregistreerd in Nationaal Park Alde Feanen in Friesland. De camera waarmee de beelden zijn gemaakt was afgelopen maandag net opgehangen en zat zelfs nog in een testfase.

Met een bos in eigen tuin draag je bij aan een groenere leefomgeving voor iedereen

Het IVN wil met het ‘Tuiny Forest-project’ op zoveel mogelijk plekken in Nederland mini-bosjes plaatsen om zo de biodiversiteit in de leefomgeving te vergroten. Miranda Mesman, projectleider Atlas Leefomgeving, legde zo’n ‘tuiny forest’ aan in haar voortuin. Lees hoe zij dit aan heeft aangepakt en wat er allemaal bij komt kijken. En wie weet, ga jij ook wel aan de slag met zo’n tuiny forest.

Hommels in de wei – de betekenis van graslanden voor hommels

In Nederland liggen tienduizenden hectares grasland die voor flora en fauna beheerd worden. In het project 'Weide Hommelrijk' hebben we gekeken naar de hommelrijkdom in Nederlandse graslanden en geprobeerd inzicht te krijgen in het effect van het huidige beheer van deze gebieden op de hommelrijkdom. Deze kennis is nodig om herstel van hommelpopulaties in Nederlandse graslanden mogelijk te maken.

De otter gaat het 'Jaar van de Otter' in als levensvatbare populatie

De otterpopulatie is in 2019/2020 opnieuw gegroeid en heeft met een geschatte omvang van 450 individuen de status bereikt van levensvatbare populatie. Om een gunstige staat van instandhouding te bereiken is het nodig dat de verspreiding toeneemt. Om het goede nieuws te vieren en om knelpunten in kaart te brengen heeft de Zoogdiervereniging 2021 uitgeroepen tot 'Jaar van de Otter'.

Waterbergingsproef in de Himpensermar

Wetterskip Fryslân is half december 2020 samen met Staatsbosbeheer en vier pachters een waterbergingsproef gestart in gebied de Himpensermar, onder Leeuwarden. Doel van deze proef is te kijken of het 82 hectare grote gebied, in eigendom van Staatsbosbeheer, geschikt kan worden gemaakt voor waterberging.

De ontdekking van een bijzondere pingoruïne

Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur versterkt en komt de natte lage heide weer in verbinding met de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug. Bij het uitvoeren van bodemboringen in het gebied ontdekten de Bosgroepen een bijzondere pingoruïne. In de laatste ijstijd ontstonden in Nederland pingo’s, waarvan de restanten, pingoruïnes, her en der nog terug te vinden zijn in het landschap.

Kanoeten bekijken als individu

Onlangs promoveerde gedragsecoloog Eva Kok aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar kanoeten. Ze richtte zich hierbij vooral op de ontwikkeling van individuele migratie-routines. Ofwel: hoe vliegt een kanoet elk jaar van noord naar zuid en weer terug, en welke keuzes maakt hij of zij daarbij?

Oude Strijper Aa wordt klimaatbestendig

In Brabant, ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Het is niet zomaar een beekdal. De vennen van het gebied zijn tevens het brongebied van deze beek. Het was sinds de ruilverkaveling van 1973 een beekdal met een rechte waterloop. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en herstelmaatregelen treffen.

Ouderwetse winters goed voor vlinders?

Vlinderliefhebbers gaan er altijd vanuit dat koude winters goed zijn voor vlinders. Kwakkelwinters, zoals we de afgelopen jaren zoveel hebben, zouden niet goed zijn en een van de vele oorzaken zijn voor de achteruitgang van vlinders. Maar is dat ook zo? Gelukkig hebben we hier in Nederland, en ook in Groot-Brittannië, meetnetten die daar informatie over geven.

Pagina's