Natuurbericht

Soepschildpad delft eigen zeemansgraf door invasie van vreemd zeegras

Een zeegrassoort uit de Rode Zee overwoekert de inheemse zeegrassoorten in het Caribisch gebied waarvan de groene zeeschildpad leeft. De iconische ‘soepschildpadden’ zien hun graasgebieden afnemen, want in het vreemde zeegras hebben zij weinig trek. De grote onderwatergrazers lijken met hun eetgedrag hun eigen zeemansgraf te delven.

Landplanten verdorren, waterplanten floreren en vissen zoeken een veilig heenkomen

De extreme droogte van de afgelopen weken heeft grote invloed op diverse plantengemeenschappen. Daar waar landplanten het veelal moeilijk hebben met de aanhoudende droogte, onttrekken water- en oeverplanten zich deels aan de malaise en verkeren op verschillende locaties momenteel in de bloei van hun leven!

Grasland in Nederland tot 37% minder groen dan normaal door droogte

Satellietbeelden uit de Groenmonitor van Wageningen Environmental Research laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment 17% minder groen is dan normaal. De regionale verschillen zijn echter groot. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37% minder groen.

Behouden stuifzanden wordt steeds moeilijker door vermesting Veluwe

Hoe houden we de stuifzanden op de Veluwe, met hun karakteristieke flora en fauna, ook op lange termijn in stand? Die vraag hield wetenschappers en beheerders bezig op de Kennisdag Stuifzanden, die de provincie Gelderland op 20 juni organiseerde. Er zijn veel problemen, van de recreatiedruk tot de vermesting, en van het opraken van verstuifbaar zand tot het woekeren van tankmos.

Droogte op het groene dak

Groene daken hebben te lijden onder de droogte. Daken met sedumbegroeiing houden zich nog redelijk goed, maar kunnen inmiddels ook wel wat water gebruiken. Op daken met kruiden, grassen en struiken is het nodig om water te geven om afsterven van de begroeiing te voorkomen. Daarnaast zorgt water geven er ook voor dat de daken hun koelende functie behouden.

Doe mee en ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving!

De Atlas Leefomgeving is een digitale schatkist met relevante en betrouwbare informatie en kaarten over de (kwaliteit van) onze leefomgeving. Maar deze informatie kan aantrekkelijker en toegankelijker worden gepresenteerd. Daarom organiseren we een ontwerpwedstrijd om tot de ultieme Atlas Leefomgeving te komen. Natuurlijk mogen ook de lezers van Nature Today mee doen!

Nederlandse hulp voor de #zoogdieren in Montenegro

Elke zomer heeft de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging een kamp in het buitenland. Samen met een lokale organisatie wordt de zoogdierfauna van een specifiek gebied in kaart gebracht. Kennis en ervaringen over zoogdieren worden uitgewisseld. De Nederlandse deelnemers aan het kamp kunnen die kennis vervolgens gebruiken om meer over de (zeldzame) zoogdieren in Nederland te weten te komen.

Nectarkroegen op het stuifzand voor de kleine heivlinder

Op het droge stuifzand van het Kootwijkerzand zijn nectarkroegen neergezet. Deze tijdelijke bloemrijke plekken moeten de zeldzame en ernstig bedreigde kleine heivlinder in dit terrein houden. Als de soort, door de langdurige droogte, zou verdwijnen is hij niet meer in Nederland aanwezig. Ook in de rest van Noordwest-Europa is deze soort zeer zeldzaam.

8% scholeksters Zuid-Holland trekt naar de stad

De scholekster is een weidevogel maar voelt zich steeds meer thuis in de stad. Het aantal scholeksters in Zuid-Holland dat hun nest maakt op gebouwen stijgt dit jaar naar ruim 8%. In de bebouwde kom zijn platte grintdaken en rustige bedrijfsterreinen favoriet. Ook in het agrarisch gebied broeden scholeksters op andere plekken dan voorheen, zoals in afgeknotte bomen.

Zomersneeuw langs Rijn en Waal

De afgelopen dagen werden heel veel eendagsvliegen langs de rivieren Waal en Rijn gezien. In deze grote aantallen levert het spectaculaire beelden op en spreekt men over zomersneeuw. De schoraas, zoals het beestje eigenlijk heet, laat zich niet elk jaar in deze aantallen zien. Ga dat zien, want het verschijnsel duurt vaak maar een paar dagen.

Rivierhout verrijkt leven Nijmeegse Spiegelwaal

Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en gemeente Nijmegen hebben vandaag acht dode eikenbomen in de nevengeul bij Nijmegen geplaatst. Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Het 'rivierhout' vormt een belangrijke schakel in de voedselketen en verbetert de waterkwaliteit.

Wie respecteert de wet vrijwillig?

Op papier is de Nederlandse natuur beschermd. In de praktijk valt dat echter tegen, want er is nauwelijks controle. De WetlandWachten van Vogelbescherming spannen zich met terreineigenaren in om daar verandering in te brengen, maar het Rijk en de provincies moeten óók aan de bak.

Tien dagen tuinvlinders tellen!

Al tien jaar lang is er in het eerste weekend van augustus de tuinvlindertelling. Duizenden mensen tellen een kwartiertje de vlinders die ze in hun tuin tegenkomen. Dit jaar is de tuinvlindertelling, vanwege die tiende keer, extra feestelijk en extra lang, een TuinvlinderTelTiendaagse. De Vlinderstichting roept iedereen op om mee te tellen in de tuin. Doet u ook (weer) mee?

Bijzondere wilde bijen in het Rotterdamse havengebied

Het havengebied van Rotterdam herbergt een scala aan bijzondere wilde bijensoorten. Onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten toonde opvallend grote aantallen van algemene soorten aan, evenals diverse bijzonderheden, zoals de blauwe ertsbij, het geeltipje en het zilveren fluitje. De bijen voelen zich thuis op de uitgestrekte zanderige terreinen met uitbundig bloeiende vegetatie.

Kuikenoverleving ondanks maatregelen te laag voor behoud kievit

Twee jaar lang zijn veel toegepaste maatregelen die de kievit moeten helpen onderzocht. Hard nodig, want sinds de jaren '80 zijn de aantallen gekelderd met bijna 60 procent. Daarom werd in 2016 door Vogelbescherming en Sovon het Jaar van de Kievit uitgeroepen en het onderzoek gestart. Helaas lieten de onderzochte maatregelen slechts kleine verbeteringen zien. Om de kievit te redden is meer nodig.

Grote grazers houden exoten onder de duim

Natuurlijke begrazing met grote grazers kan meehelpen met het bestrijden van exoten. Wisenten, wildlevende runderen en paarden, maar ook zwijnen bijvoorbeeld, blijken een belangrijke rol te kunnen spelen bij het in toom houden van invasieve exoten.

Droogte funest voor vlinders van de heide

De warmte heeft ervoor gezorgd dat 2018 tot nu toe een goed vlinderjaar is, maar de aanhoudende droogte kan grote negatieve gevolgen hebben voor vlinders, met name die van de heide. Een noodoperatie is nodig om de zeldzame kleine heivlinder, die nog maar op één locatie in Nederland voorkomt, te behouden.

GrowApp brengt effect droogte op natuur in beeld

De extreme hitte en droogte van de afgelopen maanden worden steeds zichtbaarder in de natuur. De time-lapse video’s in dit bericht, gemaakt met de GrowApp, brengen goed in beeld hoe Nederland verdroogt. De verschillen met vorig jaar worden steeds duidelijker. Help ook mee het effect van deze historische droogte in jouw omgeving vast te leggen door regelmatig een foto met de GrowApp te maken.

Met PAK’s verontreinigd slib wordt in de tijd bijna vanzelf schoon

Geef met PAK’s verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra. Het bijzondere aan dit onderzoek is de duur ervan, zeggen beide onderzoekers. ‘Een onderzoek van 25 jaar, waarvan de resultaten nu gepubliceerd zijn, is in Nederland, maar ook wereldwijd tegenwoordig ongekend.’

Gemeente Aa en Hunze start met ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Zo heeft ook de gemeente Aa en Hunze besloten een start te maken met ecologisch bermbeheer. Het doel: verbeteren van het leefgebied voor streekeigen planten en dieren.

Pagina's