Natuurbericht

Effecten van steenmeel op de mycoflora van een verzuurd eikenbos

Het belang van mycoflora (schimmels) in de natuur is enorm. Ze vervullen allerlei rollen in onze ecosystemen en zijn cruciaal voor de weerbaarheid van hogere organismen. Door verzurende stikstofdepositie zien we echter een zorgwekkende afname van het aantal schimmels én de diversiteit. Steenmeel blijkt succesvol bij bodemherstel van verzuurde eikenbossen, maar wat zijn de effecten op de mycoflora?

Inheems zeegras belangrijk in de strijd tegen erosie

In een recente studie werd het vermogen van zeegras om erosie in ondiep water van Lac Bay, Bonaire te minimaliseren onderzocht. Ook werd onderzocht hoe intensieve begrazing het vermogen van zeegras om sediment te stabiliseren kan beïnvloeden. Dit onderzoek benadrukt de voordelen van inheems zeegras t.o.v. invasieve soorten en de noodzaak om zowel zeeschildpadden als zeegrassen te beschermen.

Tweede vindplaats van bijna uitgestorven Tengere distel

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) houdt zich al jaren bezig met het behouden en uitbreiden van de, tot op heden, laatste groeiplaats van de Tengere distel in Nederland, op de Wierdijk in Noord-Holland. Recentelijk kregen we echter een melding van een potentieel nieuwe groeiplaats van deze zeer zeldzame en beschermde soort, ditmaal in Zuid-Holland!

Wat plakt er op mijn eik? Wat scheurt er door mijn tuin?

De laatste weken worden er veel meldingen gedaan van plakkers. Vaak weten mensen niet om welke soort het gaat, maar sturen ze een foto of omschrijving op. Vaak blijkt het te gaan om vrouwtjes van deze nachtvlinder, bezig met het afzetten van de eitjes. Mannetjes vliegen overdag razendsnel door de tuin.

“Het bos wordt zo kleurrijk als een Keukenhof in het wild”

Ger van den Oetelaar was twaalf jaar wethouder. Nu is hij natuurontwikkelaar bij ARK Natuurontwikkeling, dat robuuste natuurgebieden realiseert waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Ger wil het oorspronkelijke leembos terug in de Geelders, in het Brabantse Groene Woud tussen pakweg Boxtel, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Gedeputeerden Elies Lemkes en Peter Smit namen er een kijkje.

Tijdelijke nabootsing natuur helpt kustherstel

Kustecosystemen verdwijnen wereldwijd in hoog tempo en het herstellen ervan is zeer kostbaar en vaak niet succesvol. Maar een internationaal team van onderzoekers heeft een manier gevonden om kwelders en zeegrasvelden gemakkelijker te herstellen met biologisch afbreekbare matjes. De wetenschappers publiceerden hun onderzoek in Nature Communications.

Grote populatie zeldzame kieuwpootkreeft ontdekt in Het Groene Woud

Eubranchipus grubii ofwel het oranje-blauw zwemmend geraamte is een zeldzame kieuwpootkreeft waarvan werd gedacht dat deze in Nederland was uitgestorven. De laatste decennia werden echter weer enkele nieuwe waarnemingen gedaan. Tijdens een recent onderzoek in de leembossen van Het Groene Woud blijkt dit gebied opeens een verrassend grote populatie van deze kieuwpootkreeft te herbergen.

Symposium: biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag

Hoe gaan we biodiversiteit beschermen? De visie van Chris van Leeuwen, de biodiversiteitspionier van de vorige eeuw en de grondlegger van het hedendaagse natuurbeheer geeft concrete handvatten. Op 10 september organiseert Staatsbosbeheer samen met de Heimans en Thijsse Stichting en Stichting Groeneveld een symposium over het werk en gedachtegoed van Chris van Leeuwen. Het is online bij te wonen.

Tweede jaar op rij volwassen reuzenteek aangetroffen in Nederland

Afgelopen week werd in Rockanje een reuzenteek op een paard aangetroffen. In 2019 werden voor het eerst volwassen exemplaren van de reuzenteek in Nederland aangetroffen. In ons omringende landen zijn de afgelopen jaren ook voor het eerst volwassen exemplaren gevonden. Spaanse media maken melding van een man die overleden is aan het Krim-Congovirus dat door de reuzenteek kan worden overgedragen.

Terreingebruik van grote grazers in het Noordhollands Duinreservaat

In 2018 is in het deelgebied Castricum-Heemskerk van het Noordhollands Duinreservaat gestart met integrale begrazing. Het doel hiervan is om op zo natuurlijk mogelijke wijze de natuurdoelstellingen voor het gebied te realiseren. De grote grazers helpen bij het openhouden van de duingraslanden, roepen het oprukken van exoten een halt toe en dragen bij aan meer diversiteit in de bospercelen.

Wat wil het paapje?

Het paapje staat al lange tijd op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Er zijn nog ongeveer driehonderd broedparen in Nederland en de aantallen lopen al jaren terug. De doelstellingen van Natura 2000 om de soort in natuurgebieden in stand te houden, worden slechts in enkele gebieden nog gehaald.

Hoe kan dat nou? Een heidelibel in de Betuwe

Het is nu heidelibellentijd. En hoewel de naam doet vermoeden dat je daarvoor de hei op moet, is dat niet het geval, want heidelibellen komen overal in het land voor. In de duinen, in veenweidegebieden, op de hogere zandgronden, in Limburg en in het rivierengebied zijn ze te zien. En ook in bossen en steden en dorpen kun je ze nu tegenkomen. Hoe kun je zien met welke heidelibel je te maken hebt?

Hoe verwelkom je de #steenmarter in de #stad?

De afgelopen jaren is de populatie steenmarters in Nederland toegenomen en vestigt de soort zich steeds vaker in stedelijke gebieden. Hoewel dit voor de soort een succes is, kan de aanwezigheid ook zorgen voor overlast bij mensen.

Pagina's