Natuurbericht

Wulp verdwijnt op steeds meer plaatsen

Voor Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland was 2019 het Jaar van de Wulp. De extra aandacht voor de grootste steltloper van Europa leidde vooral tot extra zorgen: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook op het boerenland en de Waddeneilanden moeilijk.

#Boeren en #vleermuizen. Logisch toch?

Voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg voeren CLM Onderzoek en Advies en de Zoogdiervereniging sinds 2015 projecten uit onder de noemer ‘Boer zoekt Vleermuis’. Het meest recente project in Zuid-Holland laat zien dat boerenerven, stallen en percelen vaak door vleermuizen worden gebruikt. Doel van de projecten is de leefomgeving van vleermuizen op boerenbedrijven te verbeteren.

Kleinschalige akkers voor de patrijs werken

De toenemende versnippering van het leefgebied van de Patrijs in het Vechtpark bij Hardenberg was voor gemeente, provincie, Waterschap, Vogelwerkgroep IVN, Vogelbescherming en de agrarische natuurvereniging aanleiding om aan tafel te gaan zitten. Ze legden een aantal kleinschalige akkers aan om de biodiversiteit te vergroten en het leefgebied van de Patrijs te verbeteren. En het werkt!

Toekomst voor vlinders in Europa

Voor de vijfde maal vindt dit jaar in Wageningen het vierjaarlijkse internationale congres ‘Future of Butterflies in Europe’ plaats. Deelnemers uit bijna dertig landen komen drie dagen bijeen om over de Europese vlinders en hun toekomst te praten. Er is een vol lezingenprogramma en ook zijn er postersessies waarin vlinderonderzoek uit heel Europa zal worden gepresenteerd.

Provincie Utrecht investeert 28 miljoen euro in landelijk gebied

Ontwikkeling van de natuur, goede leefbaarheid van dorpen, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw. Voor deze verbeteringen van het landelijk gebied trekt de provincie Utrecht in 2020 ongeveer 28 miljoen euro uit.

Meer dan 50.000 #molshopen geteld in het #Mollenweekend

Afgelopen weekend riepen de Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Natuurpunt en de Jaarrond Tuintelling iedereen op om mollen(sporen) door te geven. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven: meer dan 50.000 molshopen zijn gemeld. De mol stond flink in de belangstelling, hopelijk hebben veel mensen iets meer geleerd over dit ondergrondse zoogdier.

Salamandertrek start vroeg dit jaar

In zachte winters is februari de ideale maand voor de salamandertrek. Ook de watersalamanders zijn al gestart met de trek naar hun voortplantingswateren. Vrijwilligers helpen de amfibieën op meer dan honderd plekken met een veilige oversteek. De afgelopen twee weken zijn er al meer dan 1500 kleine watersalamanders overgezet!

Lelystad moet aan het werk voor blauwe kiekendief

Lelystad werkt alsnog aan herstel van het leefgebied van de blauwe kiekendief. Aanvankelijk vond de stad dit niet nodig en werd de wijk Warande aangelegd in een gebied waar de sierlijke roofvogel sinds jaar en dag zijn eten vond. Na inspanningen van Vogelbescherming Nederland is er nu een gebied aangewezen dat wordt ingericht als foerageergebied voor de soort.

Hoe ga je om met door storm afgewaaide oude eikenprocessierupsnesten?

Door de storm Ciara die gepaard ging met zware windstoten, zullen op veel plaatsen oude eikenprocessierupsnesten uit de bomen gewaaid zijn. Deze nesten zitten bomvol brandharen die bij contact gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij mens en dier. Veel mensen herkennen de nesten niet als van de eikenprocessierups. Het advies is om afgevallen nesten door professionals te laten verwijderen.

Veel aandacht voor natuur in stad en dorp

Alle publiciteit rond de achteruitgang van de biodiversiteit heeft in veel gemeenten geleid tot de roep om meer aandacht voor natuur in de stad. Die roep komt uit de gemeenteraad en soms ook uit de colleges van burgemeester en wethouders, maar vooral door toenemende druk vanuit de bevolking. En gelukkig zijn er volop kansen in het bebouwde gebied.

Het edelhert struint door het Groene Woud

Honderd jaar geleden liepen ze vrij rond in wat nu het Groene Woud heet. Op korte termijn worden ze verwacht op de Brabantse natuurbrug van ProRail in natuurgebied De Mortelen, dat hier onderdeel van is. Het edelhert: icoon voor het kloppend hart van het Groene Woud. Naast het edelhert zullen nog veel meer grote en kleine dieren van de natuurbrug gaan profiteren, en zo hun leefgebied vergroten.

Genetische tests voor het meten van succes van bescherming zeeschildpadden

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen identificeerden met genetische testen de geboorteplaatsen van groene zeeschildpadden die tussen 2006-2007 en 2015-2016 binnen Lac Bay, Bonaire foerageerden. Er bleken meer jonge groene schildpadden uit het noordwesten van het Caribisch gebied te komen en minder uit het oostelijke Caribische gebied en het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Gebiedsprogramma in Goeree-Overflakkee brengt agrariërs en natuurpartijen samen

De gemeente Goeree-Overflakkee slaagde erin om partijen met uiteenlopende ambities op het gebied van natuur, landbouw, wonen, recreatie en windenergie samen te brengen. Wethouder Daan Markwat vertelt hoe alle partijen de soms conflicterende belangen bij elkaar brachten aan de noordrand van het eiland: “Omdat we eerst keken naar de gedeelde ambities, ontstond er wederzijds begrip."

Hoofdseizoen hooikoorts door els op komst

Door het aanhoudende zeer zachte weer begint het hoofdseizoen van de elzenpollen al zeer vroeg dit jaar. Tijdens droge dagen moet de komende twee weken rekening gehouden worden met hoge pollenconcentraties en hooikoortsklachten.

Bos-klimaatpilots succesvol: meer dan 80.000 bomen aangeplant

In 2019 zijn er meer dan 80.000 bomen aangeplant voor onderzoek naar klimaatslim bos- en natuurbeheer. Op verschillende locaties zijn aangetaste essenbossen opnieuw ingeplant met loofhoutsoorten, oude dennenbossen zijn gerevitaliseerd en nieuwe voedselbossen zijn aangeplant. De maatregelen passen in de Bossenstrategie, die afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Kans op verwildering tuinplanten groter door ruim aanbod cultivars

Sommige tuinplanten die al sinds lang worden aangeplant, zijn pas recent aan het verwilderen. Uit de verspreidingsgegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna blijkt dat ook enkele potentieel invasieve soorten zich recent verspreiden buiten de locaties waar ze zijn aangeplant. Klimaatverandering kan een verklaring zijn, maar ook het ruimere aanbod aan cultivars speelt mogelijk een rol.

Spelen en waterberging gaan hand in hand op vernieuwd schoolplein in Enschede

De Atlas Leefomgeving wil mensen inspireren om (samen) te werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Op onze website gaan wij mooie projecten uitlichten over hoe je hier in de praktijk aan kunt werken. In dit verhaal leest u hoe Susan Olsman, directrice van de openbare basisschool het Stadsveld in Enschede, samen met de gemeente werkte aan een groener schoolplein én een leefbaarder wijk.

Kansen voor natuur in agrarisch gebied liggen voor het oprapen

Vandaag verscheen het Living Planet Report ‘Natuur en landbouw verbonden’. Daaruit blijkt dat populaties van wilde diersoorten in agrarisch gebied zijn afgenomen met 50%. Toch kan in agrarisch gebied veel gedaan worden om natuur onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. De Vlinderstichting werkt met veel partijen samen om in agrarische landschappen bewezen effectieve natuurmaatregelen te nemen.

Pagina's