Natuurbericht

Grootschalig natuurherstel oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis

Vandaag roepen 15 Europese rewilding organisaties de EU op om te kiezen voor een wilder Europa. Maak grootschalig natuurherstel (rewilding) onderdeel van de Green Deal en de Biodiversity Strategy van de EU. Dit heeft de potentie de gevolgen van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen, en de achteruitgang in biodiversiteit om te keren.

Nieuwe monitoringsdata #Duitsland: “Ga ervan uit dat wolven blijven komen”

De wolf is al bijna 20 jaar terug in het oosten van Duitsland. Met name het aantal roedels is de laatste jaren flink gegroeid. Nieuwe monitoringscijfers bevestigen dat wolven in Duitsland zich voornamelijk in noordwestelijke richting verspreiden. Op grond van deze cijfers mogen we verwachten dat er wolven naar Nederland zullen blijven komen. Goede voorlichting is hierin essentieel.

Natuur Overasseltse en Hatertse vennen herstelt van verdroging

In 2013 en 2014 stond het Overasseltse en Hatertse vennengebied (GD) flink op zijn kop voor natuurherstel. Er werden maatregelen uitgevoerd tegen de verdroging van de vennen. Nu, vijf jaar later, laten deze maatregelen een positief effect zien op het waterpeil in de vennen. Tegelijk is de heide-ontwikkeling in het gebied op veel plekken succesvol. De natuur is aan het herstellen.

Studenten Avans university onderzoeken gezondheid eiken in Loonse en Drunense duinen

De gezondheid van eiken in Europa staat onder druk. Vierdejaars studenten van Avans university onderzoeken en monitoren de gezondheid van eiken in de Loonse en Drunense duinen. Ze analyseren de bladeren met behulp van remote sensing en laboratorium experimenten, en de bodemcondities rond gezonde en ongezonde eiken. Hopelijk geven de resultaten inzicht de oorzaken van de dalende eikengezondheid.

Natuurorganisaties, onder wie SoortenNL, in gesprek met het kabinet over de stikstofcrisis

Vanavond hebben vertegenwoordigers van natuurorganisaties, waaronder SoortenNL, een gesprek gehad met minister-president Rutte en minister Schouten. Hoofdboodschap die aan de bewindslieden werd meegegeven was dat onze natuur van levensbelang is voor dieren, planten, ons klimaat en voor onszelf. Er moet worden gezorgd voor een gezonde natuur, waarin alle soorten die er thuishoren goed kunnen leven.

Onderzoekers geven input voor COP25-klimaattop Madrid

Speciaal voor de deelnemers van de COP25-klimaattop in Madrid hebben onderzoekers een overzicht gemaakt van de impact van klimaatverandering op ecosystemen. Een aantal belangrijke maar minder vaak belichte punten komt aan bod, zoals de terugkoppelingen tussen plant en bodem.

Biodiversiteit in de Schilderswijk

Biodiversiteit in de Haagse Schilderswijk? Dat klinkt als een tegenstelling. En toch leeft ook hier veel moois: in de afgelopen vier jaar vond bewoner Vic van Pieterson maar liefst 280 soorten vaatplanten in de wijk, zoals kegelsilene, blauw walstro, en diersoorten als blauwvleugelsprinkhaan en harkwesp. Daarover schreef hij het boek ‘Herbarium Schilderswijk’.

Nederland omarmt #MijnNatuurBlijft

Vanmorgen stond op de achterzijde van De Telegraaf een paginagrote advertentie over #MijnNatuurBlijft. De natuur is van levensbelang voor dieren, planten, ons klimaat en voor onszelf. Het kabinet overweegt beschermde natuurgebieden op te geven, maar via de hashtag #MijnNatuurBlijft komen heel veel mensen in actie om het kabinet op andere gedachten te brengen.

Brabant herstelt natuur met de heli

In Brabant wordt de natuur beter bestand gemaakt tegen klimaatverandering en de effecten van de neerslag van stikstof. Met verschillende maatregelen, waar de provincie een POP3-subsidie voor vrijmaakte, moet meer biodiversiteit en robuustere natuur verkregen worden. Op spectaculaire wijze werd uitvoering gegeven aan één van de maatregelen, met een helikopter werd steenmeel gestrooid.

Grote karekiet in rietmoeras Drontermeer

Afgelopen zomer is in het nieuwe rietmoeras aan de oostelijke oever van het Drontermeer een grote karekiet aangetroffen! Dat is prachtig nieuws. De grote karekiet is de laatste decennia met 90% afgenomen en staat daardoor op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels.

Al veel ongewervelde dieren op de Marker Wadden

Op 13 september 2018 organiseerde EIS Kenniscentrum Insecten een excursie naar het Hoofdeiland van de Marker Wadden. Elf specialisten bemonsterden in enkele uren de fauna en dat leverde 208 soorten op. Vooral het aantal van 112 soorten kevers en 30 soorten wantsen was verrassend hoog. Voor de kortschildkever Carpelimus fuliginosus betekende het zelfs de eerste vondst in Nederland sinds 1956.

Brochure uitgebracht over verbinden van versnipperde natuurgebieden

Kleine geïsoleerde natuurgebieden zijn kwetsbaar en hebben minder biodiversiteit dan grote. Door kleine gebiedjes te verbinden ontstaan meer kansen voor planten en dieren om zich er duurzaam te vestigen. Door het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is over versnippering en verbinding een brochure uitgebracht. Het Zuid-Limburgse Mergelland is als voorbeeld genomen.

Voortplanting als motor voor rijke natuur

Grote planteneters zorgen met hun gegraas voor een afwisselend landschap waar allerlei planten- en diersoorten floreren. In deze serie laten we zien waar het om draait bij natuurlijke begrazing en gaan we in op de explosie van leven die ermee samenhangt. Dat geldt ook voor de paarden en runderen zelf in de natuur. In dit uitgebreide achtergrondartikel: het belang van natuurlijke voortplanting.

Beheerupdate aanpak dodelijke koraalziekte Caribisch Nederland

Sinds 2014 verspreidt zich een nieuwe koraalziekte, dodelijk voor koralen die er vatbaar voor zijn, bekend als Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD), door het Caribisch gebied. In augustus is op een MPA connect-bijeenkomst de wijze besproken waarop Florida deze ziekte aanpakte. Recent presenteerde DCNA alle beschikbare kennis en middelen om deze ziekte in het Caribisch gebied te bestrijden.

'Wolf Fencing' voor conflictarm samenleven met de wolf

Wolven zijn terug in de Lage Landen. Maar blijft dat ook zo? Dat zal grotendeels afhangen van het maatschappelijk draagvlak, of met andere woorden: van hoeveel conflicten er optreden tussen mens en wolf. Zowel in Nederland als in België is er een Wolf Fencing-beweging opgericht die veehouders gratis bijstaat met advies en mankracht bij het wolfwerend maken van hun omheiningen.

Ontwikkelingen in Afrika belangrijk voor de vogelstand in Nederland

Omstandigheden in Afrika spelen een grote rol bij de aantallen trekvogels die in Nederland broeden. Metingen vanaf 1960 laten zien dat veel vogelsoorten die ten zuiden van de Sahara overwinteren sterk afnamen, onder andere als gevolg van droogte, ontbossing en overbegrazing. Recent laten sommige populaties echter een opvallend herstel zien.

Wat betekenen die markeringen op de stam van bomen?

We krijgen weleens vragen over de markeringen die te zien zijn op de stam van sommige bomen. Wat doen die daar en wat betekenen ze? Met het uitvoeringsseizoen in volle gang, leek dit ons een goed moment om dat uit te leggen. Het lijken misschien willekeurige tekens, maar ze zijn een belangrijk communicatiemiddel binnen het bosbeheer en er zit een doordachte visie achter.

Onderzoekers verkennen diepste en grootste onderwater-zinkgaten ter wereld

Van 5 tot 20 december organiseren het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research een expeditie naar de Sababank, vlakbij het Nederlandse eiland Saba in het Caribisch gebied. Experts hopen aan boord van onderzoeksschip Pelagia meer kennis op te doen over de zinkgaten en de honderden recent ontdekte vreemdsoortige kalkalgen torentjes.

Pagina's