Natuurbericht

Wetenschappers: Stop natuurvernietiging door het EU-landbouwbeleid

Meer dan 3600 wetenschappers uit 63 landen stellen dat het voorstel van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 "drastisch moet worden verbeterd" om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Het huidige landbouwbeleid vernietigt volgens de wetenschappers de natuur in het landelijke gebied.

Vlindervoorjaar begint tijdens Landelijke Vlinderdag

Zaterdag 7 maart zaten bijna 600 vlinderliefhebbers binnen, in theater de Junushoff in Wageningen, voor de Landelijke vlinderdag. Ze genoten van inspirerende verhalen en prachtige plaatjes. Maar terwijl zij de hele dag binnen zaten, gebeurde het buiten! Het zonnige weer lokte veel vlinders uit hun overwintering. Vooral citroenvlinders werden volop waargenomen.

Prinsenbeekse polder Weimeren: van grasland naar waterplassen

“We gaan de Prinsenbeekse polder Weimeren inrichten tot waterplassen en rietmoeras. Hier doen we ongeveer 7 jaar over. We werken met maar één graafmachine, zodat de aanwezige dieren voldoende tijd en ruimte krijgen om zich te verplaatsen.” Dat zegt Jeroen van Leijsen, omgevingsmanager voor het project in Weimeren, namens de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer.

Evolutionaire ontwikkeling van amfibieën en reptielen op de Kleine Antillen onderzocht

Er zijn twee nieuwe onderzoeksprojecten opgezet om de evolutie en historische geografische migratie van belangrijke amfibieën en reptielensoorten op de Kleine Antillen in kaart te brengen. Inzicht in de verschillen tussen vergelijkbare soorten en hoe hun specifieke evolutionaire ontwikkeling afwijkt van naburige populaties kan cruciaal zijn voor de toekomstige bescherming van deze soorten.

Willem van Hemmen, vlinderbeheerder van het jaar 2020

Tijdens de Landelijke Vlinderdag riep De Vlinderstichting Willem van Hemmen uit Gasselte, uit tot ‘Vlinderbeheerder 2020’. In 1972 nam hij voormalige landbouwgrond in Drenthe in beheer. Het gebied veranderde in bloemrijk grasland met veel vlinders. De vlinderdag vond plaats op zaterdag 7 maart in de Junushoff in Wageningen. Meer dan 600 vlinder- en libellenliefhebbers kwamen hier bij elkaar.

Patentanalyse werpt nieuw licht op handel in bedreigde soorten

De handel in wilde dieren en planten vormt een gevaar voor het voortbestaan van veel bedreigde soorten. Aan de ene kant proberen natuurbeschermers kwetsbare soorten te behoeden voor uitsterven. Tegelijkertijd verdienen handelaren steeds meer geld aan (delen van) wilde dieren en planten. Patentanalyse blijkt een nieuwe methode om de kenniskloof tussen natuurbescherming en commercie te overbruggen.

Winnaars 'Samen voor Biodiversiteitsprijs' bekend

Gister werd de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs' voor de eerste keer uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen met het Wereld Natuur Fonds, en waardeert projecten waarin boeren en particulieren samenwerken aan herstel van de biodiversiteit in Nederland. De winnaars ontvangen ieder een cheque van €25.000 om hun projectideeën te realiseren.

Minder waterkevers en verminderde waterkwaliteit in 2019 volgens Waterdiertjes.nl

Met meer dan 400 waarnemingen is in 2019 weer volop meegedaan met het inventariseren van de waterkwaliteit via Waterdiertjes.nl. Opvallend: in 2019 zijn op veel minder plekken waterkevers gevonden dan het jaar daarvoor en in meer dan de helft van de wateren was de kwaliteit matig, terwijl in 2018 bijna de helft juist goed scoorde. Stromende wateren hadden gemiddeld gezien de beste waterkwaliteit.

#Sonar en #Spitssnuitdolfijnen; de laatste stand van zaken

Sinds de jaren ’60, toen sonar zijn intrede deed bij de marine om onderzeeërs op te sporen, zijn er wereldwijd twaalf massastrandingen van spitssnuitdolfijnen bekend bij o.a. grote militaire oefeningen op zee. Sonar maakt gebruik van geluidsimpulsen om onder water te navigeren of om voorwerpen te detecteren. Dolfijnen gebruiken echolocatie, vergelijkbaar met actieve sonar, om hun prooi te vinden.

Geen vlinders zonder rupsen

Veel mensen houden van vlinders. Ze vliegen alleen met mooi zonnig weer. Dan zijn we sowieso vaak al beter gemutst, maar ook hun kleuren spreken aan. Daarnaast maakt de wonderbaarlijke metamorfose van ei tot vlinder hen mysterieus. Rupsen zijn minder geliefd. Toch geven maar weinig rupsen schade, en ook rupsen hebben soms fantastische kleuren en vormen. 21 maart is er een rupsendeterminatiedag.

Wolf doodgereden op Noord-Veluwe

Op de Noord-Veluwe is een wolf aangereden. De aanrijding is gemeld bij de politie, waarna het dier met hulp van een speurhond in het bos is teruggevonden.

Meeste droogvallende mosselbanken in de Waddenzee weten zich te handhaven

Al een kwart eeuw onderzoekt Wageningen Marine Research in opdracht voor het ministerie van LNV een aantal droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het meest recente onderzoek uit 2018 laat zien dat de meeste van de onderzochte mosselbanken zich hebben weten te handhaven. Enkele banken zijn niet teruggevonden, en er heeft zich in 2018 een nieuwe mosselbank gevormd.

Oproep aan minister: zwak Kaderrichtlijn Water niet af

De Kaderrichtlijn Water staat onder druk. Ondanks hoopgevende resultaten staat de wet opnieuw ter discussie en zijn er geruchten dat Nederland het pleidooi om de KRW-wetgeving af te zwakken wil steunen. Op 5 maart zal er in Brussel gedebatteerd worden over de KRW. Daarom de oproep aan minister Van Nieuwenhuizen: ga niet voor aanpassing, maar voor een betere uitvoering van de KRW.

Grutto drie keer de sjaak

Waarom maken jullie je druk over een vliegveld bij Lissabon? Bescherm de grutto toch in Nederland! Die vraag en dat statement komen de laatste tijd nog al eens op Vogelbescherming af. Inderdaad: voor de grutto ligt het grootste probleem in ons land. Dat neemt niet weg dat onze nationale vogel de trek van en naar het zuiden moet overleven.

Hoe rijk-strooiselsoorten bijdragen aan een gezonde bosbodem

Een gezonde bosbodem is een vereiste voor een goed functionerend en weerbaar, oftewel veerkrachtig bos. Met een veranderend klimaat en daarmee extremere omstandigheden, is het verbeteren van de bodem op de veelal arme zandgronden meer dan ooit van cruciaal belang. Maar wat is dat eigenlijk, een gezonde bosbodem? En hoe kunnen rijk-strooiselsoorten bijdragen aan het ontstaan van een vitale bodem?

Ruim baan voor vissen in Utrechtse wateren

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en provincie Utrecht hechten belang aan een gevarieerde, gezonde visstand en gezond water. Daarom worden er vispassages aangelegd. Deze heffen de barrière op die stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen voor het leef- en voedselgebied van vissen.

Mannetje bruine kiekendief brengt drie jongen alleen groot

Veel roofvogels hebben een sterke rolverdeling tussen man en vrouw tijdens de broedzorg. Dat betekent dat er een bijzondere uitdaging ontstaat als één van beide ouders wegvalt. In de meeste gevallen leidt dit tot het mislukken van het nest. Afgelopen zomer besloot een man bruine kiekendief dit anders te doen en bracht hij, gefaciliteerd door goed weer en hoog prooiaanbod, alleen drie jongen groot.

Maai nooit alles! Laat altijd een deel staan!

Veel insecten overleven de winter als ei, larve of pop en veel daarvan zoeken een veilige plek in planten. Voor veel van die soorten is het dan ook belangrijk dat niet alle plantengroei in het najaar wordt weggemaaid. Winterklaar maken van bermen en groenstroken betekent dat je altijd een deel van de vegetatie laat staan: gefaseerd beheer. Een volgende maaibeurt blijft weer een ander deel staan.

25 jaar uniek natuuronderzoek in Tilburgse Kaaistoep

Met een prachtig boek, een symposium en een fototentoonstelling viert de KNNV-afdeling Tilburg dat vrijwilligers al 25 jaar natuuronderzoek doen in natuurgebied de Kaaistoep. De 250 vrijwilligers telden in 25 jaar bijna 9.000 verschillende planten- en diersoorten in het gebied. Hiertussen waren 149 soorten die niet eerder in Nederland waren ontdekt. Drie soorten waren zelfs nieuw voor de wereld.

Bizarre waaiervleugeligen blijken nog intrigerender

Waaiervleugeligen zijn parasitaire insecten die het vooral voorzien hebben op bijen en wespen. Ze behoren zonder twijfel tot de meest bizarre insectengroepen die er bestaan. Vrouwtjes zien eruit als larven en blijven in hun gastheer. Mannetjes zijn vrijlevend, maar leven slechts enkele uren. Recent DNA-onderzoek heeft ook nog eens uitgewezen dat er meer soorten zijn dan aanvankelijk gedacht.

Pagina's